ข่าวประกวดราคา

เลขที่หนังสือ หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ วันที่ออกหนังสือ วันที่ประกาศ
ทส 0923.203/12716 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างรถยนต์ขนส่งผู้เข้ารับการฝึกอบรม   2019-12-12   2019-12-13
ทส 0923.203/12639 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างรายการการจัดจ้างถ่ายเอกสาร   2019-12-11   2019-12-13
0923.203/12555 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการและเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 1ฒศ 1370 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-11   2019-12-13
ประกาศสถานีควบคุมไฟป่านันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุดับไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-11-18   2019-12-12
ประกาศสถานีควบคุมไฟป่านันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (ใช้ทำแนวกันไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-02   2019-12-12
ที่ ทส 0923.203/12661 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ ๗-๑๐ ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและส่งเสริมการปลูกหวายและไผ่ ปี ๒๕๕๖ จำนวน ๕๐๐ ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-12   2019-12-12
ที่ ทส 0923.203/12661 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ ๗-๑๐ ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและส่งเสริมการปลูกหวายและไผ่ ปี ๒๕๕๖ จำนวน ๕๐๐ ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-12   2019-12-12
ที่ ทส 0923.203/12662 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ ๗-๑๐ ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน โครงการปลูกป่าสาธิตเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ตามแนวพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ปี ๒๕๕7 จำนวน 500 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-12   2019-12-12
ที่ ทส 0923.203/1266 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ ๗-๑๐ ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและส่งเสริมการปลูกหวายและไผ่ ปี ๒๕๕๖ จำนวน ๕๐๐ ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-12   2019-12-12
ที่ ทส 0923.203/12663 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ ๗-๑๐ ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและส่งเสริมการปลูกหวายและไผ่ ปี ๒๕๕๖ จำนวน ๕๐๐ ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-12   2019-12-12
ทส 0923.203/12359 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 3 ปี 2556 จำนวน 2,000 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-12-06   2019-12-11
ทส 0923.203/12430 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 3 ปี 2558 จำนวน 1,500 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-12-06   2019-12-11
ทส 0923.203/12327 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 3 ปี 2557 จำนวน 2,700 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-12-06   2019-12-11
ทส 0923.203/12707 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการ กฟผ. เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี 2559) อุทยานแห่งชาติขุนน่าน แปลงที่ 1 จำนวน 200 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-06   2019-12-11
ทส 0923.203/12708 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการปลูกป่า กฟผ. ปกป่า ป้องน้ำ ตามรอยพ่อ อุทยานแห่งชาติขุนน่าน แปลงที่ 3 จำนวน 400 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-06   2019-12-11
ทส 0923.203/12708 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการปลูกป่า กฟผ. ปกป่า ป้องน้ำ ตามรอยพ่อ อุทยานแห่งชาติขุนน่าน แปลงที่ 3 จำนวน 400 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-06   2019-12-11
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าแม่จริม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุดับไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-02   2019-12-11
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าแม่จริม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (ใช้ในการจัดทำแนวกันไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-02   2019-12-11
1504/2562 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ที่ 4 จังหวัดน่าน จำนวน 1,500 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-12-04   2019-12-11
ทส 0923.404/412 สถานีควบคุมไฟป่าศรีน่านประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (ใช้ในการจัดทำแนวกันไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 5,040 บาท   2019-12-11   2019-12-11
ประกาศสถานีควบคุมไฟป่านันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างทำแนวกันไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-06   2019-12-11
ทส 0923.203/244 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ปี 2555) กฟผ. โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 4 จำนวน 1,000 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-09   2019-12-11
ทส 0923.203/245 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ปี 2555) ปตท. โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 4 แปลงที่ 2 จำนวน 400 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-09   2019-12-11
ทส 0923.203/247 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการปลูกป่า กฟผ. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ (ปี 2559) อุทยานแห่งชาติดอยภูคา แปลงที่ 6 จำนวน 500 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-09   2019-12-11
ทส 0923.203/248 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ราชบุรี โฮลดิ้ง) จำนวน 1,000 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-09   2019-12-11
ทส 0923.203/240 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ปี 2555) ปตท. โครงการพัฒนา เพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 5 แปลงที่ 1 จำนวน 400 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-06   2019-12-11
ทส 0923.203/241 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ปี 2555) ปตท. โครงการพัฒนา เพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 5 แปลงที่ 2 จำนวน 300 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-06   2019-12-11
ทส 0923.203/242 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 6 ปี 2557 จำนวน 1,000 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-06   2019-12-11
ทส 0923.203/243 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ปี 2555) ปตท. โครงการพัฒนา เพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 5 แปลงที่ 3 จำนวน 300 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-06   2019-12-11
ทส 0923.203/12571 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ ๒-๖ ปี โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ที่ ๓ จังหวัดน่าน จำนวน ๑,๕๐๐ ไร่ (แปลงปี ๒๕๖๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-12-11   2019-12-11
ทส 0923.203/12552 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ ๗-๑๐ ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน โครงการปลูกป่าสาธิตเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ตามแนวพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ปี ๒๕๕7 จำนวน 500 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-11   2019-12-11
ทส 0923.203/12553 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ ๗-๑๐ ปี โครงการ กฟผ. เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี 2557) โครงการปลูกป่าสาธิตเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ตามแนวพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จำนวน 1,000 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-11   2019-12-11
ทส 0923.203/12554 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ ๗-๑๐ ปี โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา (ปี ๒๕๕๖) กฟผ. โครงการปลูกป่าสาธิตเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ตามแนวพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จำนวน ๑,๐๐๐ ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-11   2019-12-11
232/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการปลูกป่า กฟผ. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ (ปี 2559) อุทยานแห่งชาติดอยภูคา แปลงที่ 1 จำนวน 900 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-06   2019-12-10
ทส 0923.203/233 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการ กฟผ. เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี 2558) โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 7 จำนวน 1,000 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-06   2019-12-10
ทส 0923.203/234 ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 ฉบับลงวันที่ ธันวาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการปลูกป่า กฟผ. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ (ปี 2559) อุทยานแห่งชาติดอยภูคา แปลงที่ 7 จำนวน 400 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-06   2019-12-10
ทส 0923.203/235 ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 ฉบับลงวันที่ ธันวาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ปี 2555) สป.พน. โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 4 จำนวน 100 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-06   2019-12-10
ทส 0923.203/237 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการปลูกป่า กฟผ. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ (ปี 2559) อุทยานแห่งชาติดอยภูคา แปลงที่ 5 จำนวน 1,100 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-06   2019-12-10
ทส 0923.203/238 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ปี 2555) ปตท. โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 4 แปลงที่ 1 จำนวน 1,600 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-06   2019-12-10
ทส 0923.203/239 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี โครงการ กฟผ. เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี 2557) โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 6 จำนวน 1,000 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-06   2019-12-10
ทส 0923.203/236 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ปี 2556) กฟผ. โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 4 จำนวน 1,000 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-06   2019-12-10
0923.203/12364 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างรายการจัดจ้างถ่ายเอกสาร สำหรับโครงการฝึกอบรม   2019-12-06   2019-12-09
ทส 0923.203/12366 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างรถยนต์ (รถตู้) ขนส่งผู้เข้ารับการฝึกอบรม   2019-12-06   2019-12-09
ทส 0904.307/675 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สปป.3(ภาคเหนือ)   2019-12-03   2019-12-06
ทส 0923.203/1472 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ปี 2555) กฟผ. โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 6 จำนวน 2,000 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-12-03   2019-12-05
ทส 0923.203/1470 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 4 ปี 2556 จำนวน 2,000 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-12-03   2019-12-05
ทส 0923.203/1471 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 4 ปี 2557 จำนวน 2,000 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-12-03   2019-12-05
ประการผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน 1 กว-5674 กทม.   2019-12-03   2019-12-03
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าดอยภูคา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุดับไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-11-28   2019-12-03
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าดอยภูคา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-11-28   2019-12-03
- ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำสื่อโฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-11-29   2019-12-03
- คำสั่งสถานีควบคุมไฟป่าดอยภูคา ที่ 6/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-02   2019-12-03
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าดอยภูคา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (ใช้ในการจัดทำแนวกันไฟ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-02   2019-12-03
- ประกาศศูนย์ปฎิบัติการไฟป่า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะะจง   2019-12-02   2019-12-03
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าแม่ยม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-02   2019-12-03
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าแม่ยม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุดับไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-11-29   2019-12-03
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าแม่ยม เรื่อง ประกาศผู้ชะนการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร(ใช้ในการจัดทำแนวกันไฟ)โดยวิธีเฉพาะเจาะ   2019-12-02   2019-12-03
ทส 0923.203/12118 ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน ธันวาคม 2562โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-02   2019-12-03
ทส 0923.203/12046 ประกาศผู้ฃนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาสวนเดิมอายุ2-6ปี โครงการ กฟผ.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา (ปี2559) อุทยานแห่งชาติขุขน่าน แปลงที่ 6 จังหวัดน่าน เนื่อที่ 200 ไร่   2019-11-29   2019-12-03
ทส 0923.203/12045 ประกาศผู้ฃนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาสวนเดิมอายุ2-6ปี โครงการฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำ อุทยานแห่งชาตินันทบุรี แปลงที่ 3 เนื้อที่ 200 ไร่   2019-11-29   2019-12-03
ที่ ทส 0923.003/12136 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   2019-12-03   2019-12-03
ทส 0923.203/1455 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ที่ 4 จังหวัดน่าน จำนวน 1,500 ไร่   2019-12-02   2019-12-03
ทส 0923.203/111885 ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี เนื้อที่ 1,550 ไร่ ของโครงการ กฟผ.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี 2558) โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ที่ 4 แปลงที่ 2 จังหวัดน่าน   2019-11-28   2019-11-29
ทส 0923.203/11930 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-11-28   2019-11-29
ทส 0923.203/11997 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ดับไฟป่า จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)   2019-11-29   2019-11-29
ทส 0923.203/11828 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-11-28   2019-11-28
ที่ ทส 0923.203/11557   2019-11-26   2019-11-28
ที่ ทส 0923.203/11557   2019-11-26   2019-11-28
ที่ ทส 0923.203/11557 ข้อตกลงจ้างเหมาช่วยสำรวจข้อมูลภาคสนามสำหรับการสำรวจเพื่อติดตั้งระบบติดตามความเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรป่าไม้   2019-11-26   2019-11-28
ทส 0923.203/1283 ร่าง ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ ๗-๑๐ ปี โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา (ปี ๒๕๕๕) กฟผ. โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ ๖ จำนวน ๒,๐๐๐ ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-11-26   2019-11-27
ทส 0923.203/1284 ร่าง ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ ๗-๑๐ ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ ๔ ปี ๒๕๕๗ จำนวน ๒,๐๐๐ ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-11-26   2019-11-27
ทส 0923.203/1285 ร่าง ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ ๗-๑๐ ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ ๔ ปี ๒๕๕๖ จำนวน ๒,๐๐๐ ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-11-26   2019-11-27
ทส 0923.203/11491 ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ประจำส่วนอุทยานแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-11-25   2019-11-27
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-11-26   2019-11-27
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช็คและซ่อมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน 2 ฒผ 8352 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-11-26   2019-11-27
ทส 0923.203/11469 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน บธ 8617 แพร่ รหัส อส.51-23-07001-0009   2019-11-22   2019-11-26
ทส 0923.203/11512 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-11-25   2019-11-26
0923.203/11468 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเพื่อช่วยสำรวจข้อมูลภาคสนามสำหรับการสำรวจเพื่อติดตั้งระบบติดตามความเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-11-22   2019-11-25
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ดับไฟป่า จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกาวราคาอิเล็กทรอมิกส์ (e-bidding)   2019-11-22   2019-11-25
ทส0923.203/11352 ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-11-20   2019-11-22
ทส 0923.203/11396 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ฒฎ 207 กทม.   2019-11-21   2019-11-22
ทส 0923.203/11403 ร่าง ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงสวนเดิมอายุ 2-6 ปีเนื้อที่ 1,550 ไร่ ของดครงการ กฟผ.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ(ปี 2558) พื้นที่ที่ 4 แปลงที่ 2 จังหวัดน่าน   2019-11-21   2019-11-22
0923.404/383 สถานีควบคุมไฟป่าศรีน่านประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 15,000 บาท   2019-11-22   2019-11-22
ทส 0923.203/11248 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน   2019-11-18   2019-11-19
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าดอยผากลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันไฟป่า(ผ้าดิบพร้อมโครงไม้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-11-08   2019-11-19
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าดอยผากลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุดับไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-11-14   2019-11-19
- ประกาศศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าแพร่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ป้องกันไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-11-14   2019-11-19
ทส 0923.203/11252 ประกาศประกวดราคาซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 140 ซีซี (แบบวิบาก) จำนวน 10 คัน สำหรับอุทยานแห่งชาติดอยภูคา   2019-11-18   2019-11-19
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเครื่องปริ้น Brother DCP-T310 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-11-18   2019-11-19
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-11-18   2019-11-19
ทส 0923.203/10847 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 3 ปี 2556 จำนวน 2,000 ไร่   2019-11-07   2019-11-18
ทส 0923.203/10848 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 3 ปี 2557 จำนวน 2,700 ไร่   2019-11-07   2019-11-18
ทส 0923.203/10849 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 3 ปี 2558 จำนวน 1,500 ไร่   2019-11-07   2019-11-18
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่านันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-11-14   2019-11-18
0923.404/376 สถานีควบคุมไฟป่าศรีน่านประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 28,000 บาท   2019-11-14   2019-11-15
ทส 0923.203/11073 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-11-14   2019-11-15
ทส0923.203/11135 ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-11-14   2019-11-15
- ประกาศศูนย์ปฎิบัติการไฟป่าแพร่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-11-12   2019-11-15
- ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-11-14   2019-11-15
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าแม่จริม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์สื่อพิมพ์ต่างๆของทางราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-11-05   2019-11-14
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าแม่จริม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-11-05   2019-11-14
- ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช็ครถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน 1 กว-5674 กทม.   2019-11-13   2019-11-14
1166/2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 4 ปี 2556 จำนวน 2,000 ไร่   2019-11-07   2019-11-14
1167/2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 4 ปี 2557 จำนวน 2,000 ไร่   2019-11-07   2019-11-14
1168/2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ปี 2555) กฟผ. โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 6 จำนวน 2,000 ไร่   2019-11-07   2019-11-14
ทส 0923.203/10945 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 39 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-11-12   2019-11-13
ทส 0923.203/10947 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-11-12   2019-11-13
- รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะหารจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 1-2 เดือนตุลาคม 2562-มีนาคม 2563 ส่วนจัดการต้นน้ำ   2019-10-22   2019-11-12
- ร่าง ประกวดราคาซื้อรถจักรยายนต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 140 ซีซี (แบบวิบาก) จำนวน 10 คัน สำหรับอุทยานแห่งชาติดอยภูคา   2019-11-12   2019-11-12
ทส0904.420/494 ประกาศศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าแพร่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุดับไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-11-05   2019-11-11
ทส 0904.420/494 ประกาศศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าแพร่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุดับไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-11-05   2019-11-11
0923.404/370 สถานีควบคุมไฟป่าศรีน่านประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ดับไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 21,900 บาท   2019-11-07   2019-11-11
0923.404/373 สถานีควบคุมไฟป่าศรีน่านประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ดับไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 7,800 บาท   2019-11-11   2019-11-11
ทส 0923.203/10846 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-11-07   2019-11-08
ทส 0923.203/10762 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-11-06   2019-11-08
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าแม่ยม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-11-05   2019-11-08
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าแม่ยม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันไฟป่า (ผ้าดิบพร้อมโครงไม้)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-11-08   2019-11-08
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าดอยภูคา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจักทำป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-11-08   2019-11-08
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารของส่วนอำนวยการประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-10-09   2019-11-07
0923.404/369 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 5,500 บาท   2019-11-07   2019-11-07
ทส0923.2/10763 ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-11-06   2019-11-06
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าแม่จริม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-10-22   2019-11-06
ทส 0923.203/10761 ประกาศเปลี่ยนแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 140 ซีซี จำนวน 10 คัน สำหรับอุทยานแห่งชาติ ดอยภูคา   2019-11-06   2019-11-06
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-10-31   2019-11-05
- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างบำรุงรักษาสวนเดิมอายุ ๒2-๖ ปี เนื้อที่ ๑,๕๕๐ ไร่ พมพ.๔ แปลงที่ ๒ จังหวัดน่าน   2019-11-05   2019-11-05
ทส 0923.203/10669 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-11-04   2019-11-05
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-11-01   2019-11-05
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-11-04   2019-11-04
ที่ ทส 0923.203/10559 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงาน งานธุรการ ประจำฝ่ายพัฒนาและจัดการพื้นที่อนุรักษ์ ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์   2019-10-31   2019-11-01
ทส 0923.406/264 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนตุลาคม 2562 จำนวน 15,000 บาท   2019-10-25   2019-11-01
ทส 0923.406/264 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนตุลาคม 2562 จำนวน 15,000 บาท   2019-10-25   2019-11-01
ทส 0923.401/พิเศษ ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าดอยผากลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   2019-11-01   2019-11-01
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถยนต์ของส่วนอำนวยการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562-มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-11-01   2019-11-01
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถยนต์ของส่วนอำนวยการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562-มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-11-01   2019-11-01
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 1 กว-5674 กทม หมายเลขครุภัณฑ์ อส.55-10-07022-0001 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562-มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-11-01   2019-11-01
ทส 0923.203/10530 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจำเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2562 โดยวิธิเฉพาะเจาะจง (1ฒท-4102 กทม.)   2019-10-30   2019-10-31
ทส 0923.203/10531 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจำเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2562 โดยวิธิเฉพาะเจาะจง (40-0036 น่าน ,นข-34 น่าน ,นข-36 น่าน)   2019-10-30   2019-10-31
น้ำมันเชื้อเพลิง   2019-10-24   2019-10-31
0923.404/345 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 จำนวน 15,000 บาท   2019-10-28   2019-10-31
- ประการผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-10-31   2019-10-31
0923.203/10443 ขอส่งสำเนาประกาศผู้ชนะเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-10-28   2019-10-29
ทส 0923.203/10432 ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-10-28   2019-10-29
ทส 0923.203/10432 ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-10-28   2019-10-29
ทส 0923.203/10432 ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-10-28   2019-10-29
ที่ ทส 0923.203/10105 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงาน ประจำฝ่ายพัฒนาและจัดการพื้นที่อนุรักษ์ ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์   2019-10-15   2019-10-29
0923.203/10375 ประกาศผู้ชนะราคางานจ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงาน กลุ่มงานวิชาการ   2019-10-25   2019-10-28
ทส 0923.017/453 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่าฯ จังหวัดน่าน (เพิ่มเติม)   2019-10-25   2019-10-28
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าดอยภูคา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-10-24   2019-10-25
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าแม่ยม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื่อเพลิงและหล่อลื่น   2019-10-24   2019-10-25
ทส 0923.203/10257 ขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   2019-10-21   2019-10-25
- ประกาศศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าแพร่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-10-24   2019-10-25
ทส 0923.203/10292 ข้อตกลงจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน   2019-10-22   2019-10-24
ทส0907.641/พิเศษ ประกาศสวนรุกขชาติห้วยทรายขาว   2019-10-03   2019-10-22
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-10-04   2019-10-22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการ Leased Line Internet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-10-09   2019-10-18
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า   2019-10-11   2019-10-15
ทส 0923.203/10030 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าจ้างเหมาบริการ Interner (ประจำส่วนจัดการต้นน้ำ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-10-10   2019-10-15
ทส 0923.022/219 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริบ้านห้วยป๋อ จังหวัดน่าน   2019-10-09   2019-10-11
ทส 0923.006/403 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ที่ 6 จังหวัดน่าน   2019-10-08   2019-10-11
ทส 0923.007/471 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ที่ 7 จังหวัดน่าน   2019-10-09   2019-10-11
ทส 0923.203/446 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ที่ 4 จังหวัดน่าน   2019-10-08   2019-10-11
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขตห้ามล่าสัตว์ป่าภูฟ้า   2019-10-09   2019-10-11
ที่ ทส 0923.021/533 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-10-08   2019-10-11
ที่ ทส 0923.021/533 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-10-08   2019-10-11
ทส 0923.011/596 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการปลูกป่าสาธิตเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำฯ จังหวัดน่าน   2019-10-10   2019-10-11
ทส 0923.023/301 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ บ้านนาตอง จังหวัดแพร่   2019-10-10   2019-10-11
ทส 0923.005/932 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้่างเหมาเอกชนดำเนินงาน โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 5   2019-10-08   2019-10-10
ทส 0923.008/325 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 8   2019-10-09   2019-10-10
- ประกาศ ศูนย์ปฎิบัติการไฟป่าแพร่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-10-08   2019-10-10
- ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลำน้ำน่านฝั่งขวาฯ   2019-10-08   2019-10-10
ทส 0923.009/742 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 9   2019-10-09   2019-10-09
ทส 0923.018/342 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริบ้านห้วยขวาก   2019-10-08   2019-10-09
ทส 0923.013/605 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการพัฒนาบ้านกอก-บ้านจูนฯ จังหวัดน่าน   2019-10-09   2019-10-09
ทส 0923.025/331 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โครงการพัฒนาส่วนพระองค์)   2019-10-09   2019-10-09
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานโครงการหมู่บ้นพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-10-08   2019-10-09
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-10-07   2019-10-09
ทส 0923.002/774 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 2   2019-10-09   2019-10-09
0923.203/9831 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-10-04   2019-10-09
ทส 0923.014/738 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้่างเหมาเอกชนดำเนินงาน โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ภูพยัคฆ์   2019-10-04   2019-10-09
ทส 0923.016/864 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-10-08   2019-10-09
ทส 0923.016/864 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามแนวพระราชดำริ บ้านสะจุก-สะเกี้ยง จังหวัดน่าน   2019-10-08   2019-10-09
ทส 0923.015/416 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการฯ บ้านสบขุ่น   2019-10-08   2019-10-09
ทส 0923.012/935 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนา จังหวัดน่าน   2019-10-08   2019-10-09
ทส 0923.010/436 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการ พมพ.10 จังหวัดน่าน   2019-10-08   2019-10-09
ทส.0964.12/112 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562 (ศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศแพร่)   2019-10-04   2019-10-09
ทส 0923.001/289 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 1   2019-10-08   2019-10-09
ทส 0923.024/262 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริบ้านแม่พร้าว จังหวัดแพร่   2019-10-08   2019-10-09
ทส 0923.003/721 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 3 จังหวัดน่าน   2019-10-08   2019-10-09
- ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถจักรยายนต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 140 ซีซี (แบบวิบาก) จำนวน 10 คันสำหรับอุทยานแห่งชาติดอยภูคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-10-07   2019-10-08
ทส 0923.203/9835 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-10-04   2019-10-08
ทส 0923.601/1878 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้่างเหมาเอกชนดำเนินงาน อช.แม่ยม   2019-10-03   2019-10-08
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-10-04   2019-10-08
ทส 0923.203/9883 ประกาศผู้ชนะการเสนราคางานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานประจำส่วนจัดการต้นน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ส.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-10-07   2019-10-08
ทส0908.648/152 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคจ้างเหมาสวนรุกขชาติห้วยน้ำอุ่น   2019-10-03   2019-10-07
ทส 0923.203/9814 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-10-04   2019-10-07
ทส 0923.607/2511 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้่างเหมาเอกชนดำเนินงาน อช.ศรีน่าน   2019-10-03   2019-10-07
0923.203/9809 ขอส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานปฏิบัติงานธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-10-04   2019-10-07
ทส 0904.307/579 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาพนักงานปฏิบัติงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-10-07   2019-10-07
ทส 0923.203/9675 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ รัดับ3-4 สำหรับส่วนจัดการต้นน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-09-30   2019-10-04
0907.661/135 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สวนรุกขชาติเชตวัน   2019-10-03   2019-10-04
ทส 0923.614/361 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้่างเหมาเอกชนดำเนินงาน วน.ม่อนแก้ว-ม่อนเด็ง   2019-10-03   2019-10-04
ทส 0923.608/1250 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้่างเหมาเอกชนดำเนินงาน อช.นันทบุรี   2019-10-03   2019-10-04
ทส 0923.606/1188 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้่างเหมาเอกชนดำเนินงาน อช.ขุนน่าน   2019-10-03   2019-10-04
ml 0923.609/2505 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้่างเหมาเอกชนดำเนินงาน อช.ถ้ำสะเกิน   2019-10-03   2019-10-04
ทส0923.601/1878 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้่างเหมาเอกชนดำเนินงาน อช.แม่ยม   2019-10-03   2019-10-04
ทส0908.643/95 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างหมาสวนรุกขชาติช่อแฮ   2019-10-03   2019-10-04
ทส0908.206(8)/250 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาสถานีวิจัยต้นน้ำขุนสถาน   2019-10-03   2019-10-04
ทส0908.206(7)/255 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาสถานีวิจัยต้นน้ำน่าน   2019-10-03   2019-10-04
ทส0908.206(6)/301 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาสถานีวิจัยต้นน้ำยม   2019-10-03   2019-10-04
ทส 0923.610/1131 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้่างเหมาเอกชนดำเนินงาน อช.ขุนสถาน   2019-10-03   2019-10-04
ทส 0923.46/2094 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน อช.ดอยภูคา   2019-10-03   2019-10-03
ทส 0923.605/1729 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้่างเหมาเอกชนดำเนินงาน อช.แม่จริม   2019-10-03   2019-10-03
ทส 0923.613/214 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้่างเหมาเอกชนดำเนินงาน วน.ผาหลักหมื่น   2019-10-03   2019-10-03
ทส 0923.612/338 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้่างเหมาเอกชนดำเนินงาน วน.ถ้ำผาตูบ   2019-10-03   2019-10-03
ทส 0907.642/83 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้่างเหมาเอกชนดำเนินงาน สวนรุกขชาติห้วยโรง   2019-10-02   2019-10-03
ทส 0923.602/1388 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้่างเหมาเอกชนดำเนินงาน อช.เวียงโกศัย   2019-10-03   2019-10-03
ทส.0964.12/109 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ (แพร่)   2019-10-03   2019-10-03
ทส 0923.607/2510 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้่างเหมาเอกชนดำเนินงาน อช.ศรีน่าน   2019-10-03   2019-10-03
ทส 0923.606/1188 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้่างเหมาเอกชนดำเนินงาน อช.ขุนน่าน   2019-10-03   2019-10-03
ทส 0923.603/2236 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้่างเหมาเอกชนดำเนินงาน อช.ถ้ำผากลอง   2019-10-03   2019-10-03
ทส 0923.611/431 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้่างเหมาเอกชนดำเนินงาน วน.แพะเมืองผี   2019-10-03   2019-10-03
ทส 0923.203/9665 ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-10-30   2019-10-02
ทส 0923.203/9667 ข้อตกลงจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน   2019-10-30   2019-10-02
ทส 0923.203/9610 ข้อตกลงจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน   2019-09-27   2019-10-02
ทส 0923.601/1820 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้่างเหมาเอกชนดำเนินงาน อช.แม่ยม   2019-09-27   2019-09-30
ทส 0923.603/2170 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้่างเหมาเอกชนดำเนินงาน อช.ดอยผากลอง   2019-09-27   2019-09-30
ทส 0923.609/2388 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้่างเหมาเอกชนดำเนินงาน อช.ถ้ำสะเกิน   2019-09-27   2019-09-30
ทส 0923.602/1291 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้่างเหมาเอกชนดำเนินงาน อช.เวียงโกศัย   2019-09-27   2019-09-30
ทส 0910.46/1996 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้่างเหมาเอกชนดำเนินงาน อช.ดอยภูคา   2019-09-27   2019-09-30
ทส.0923.610/1080 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้่างเหมาเอกชนดำเนินงาน อช.ขุนสถาน   2019-09-27   2019-09-30
ทส 0923.605/1542 ประกาศอุทยานแห่งชาติแม่จริม   2019-09-27   2019-09-30
ทส 0923.603/2170 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชน อช.ดอยผากลอง   2019-09-27   2019-09-28
ทส0923.203/9351 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะและขนส่ง ประจำเดือน กันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ส่วนจัดการต้นน้ำ)   2019-09-19   2019-09-27
ทส 0923.606/1185 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน อุทยานแห่งชาติขุนน่าน   2019-09-27   2019-09-27
ทส 0923.610/1080 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน อุทยานแห่งชาติขุนสถาน   2019-09-27   2019-09-27
ทส 0923.609/2386 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน   2019-09-27   2019-09-27
ทส 0923.203/9603 ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-09-27   2019-09-27
ทส 0923.601/1820 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชน อช.แม่ยม   2019-09-27   2019-09-27
ทส 0923.607/2387 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชน อช.ศรีน่าน   2019-09-27   2019-09-27
ทส 0923.203/9606 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์โรงพยาบาลน่าน จังหวัดน่านด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-09-27   2019-09-27
ทส 0923.203/9506 ขอส่งสำเนาซื้อขายวัสดุสำหรับงานปลูกป่าหวายโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมการปลูกหวายและไผ่ จ.น่าน จำนวน 250 ไร่   2019-09-23   2019-09-25
- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปรงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธารแบบกึ่งถาวร จำนวน 49 แห่ง   2019-09-25   2019-09-25
- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธารแบบกึ่งถาวร จำนวน 96 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดแพร่   2019-09-20   2019-09-23
ทส 0923.203/9426 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-09-20   2019-09-23
0923.203/9388 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน กลุ่มงานวิชาการ งานสำรวจทรัพยากรป่าไม้   2019-09-20   2019-09-23
0907.661/128 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน สวนรุกขชาติเชตวัน   2019-09-23   2019-09-23
ทส 0923.203/9461 ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-09-20   2019-09-23
ทส 0923.203/9463 ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-09-20   2019-09-23
ทส 0923.203/9463 ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-09-20   2019-09-23
ประการผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-09-17   2019-09-20
ทส 0923.203/9360 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า   2019-09-19   2019-09-20
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารสีและขาวดำพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-09-18   2019-09-19
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำรูปเล่มรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-09-18   2019-09-19
ทส 0923.203/9329 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-09-18   2019-09-19
0923.203/9339 ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ กิจกรรมบริหารจัดการด้านป่าไม้และสัตว์ป่า   2019-09-18   2019-09-19
0923.203/9340 ขอส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-09-18   2019-09-19
0923..203/9323 ขอส่งสำเนาคำสั่ง   2019-09-18   2019-09-19
0923.203/9324 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-09-18   2019-09-19
ทส 0923.203/9350 ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมแซมอาคารส่วนอุทยานแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-09-19   2019-09-19
ทส 0923.203/9325 ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ กิจกรรมสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ   2019-09-18   2019-09-19
ทส 0923.203/9325 ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ กิจกรรมสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ   2019-09-18   2019-09-19
ทส 0923.203/9326 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-09-18   2019-09-19
-   2019-09-13   2019-09-18
ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์อุทยานแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-09-13   2019-09-18
646/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างปลูกป่าหวาย โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมการปลูกหวายและไผ่ จังหวัดน่าน ตามพระราชดำริฯ จำนวน 250 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-09-18   2019-09-18
644/2562 ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารสีและขาวดำพร้อมเข้าเล่มรูปแบบรายงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-09-17   2019-09-18
645/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารสีและขาวดำพร้อมเข้าเล่มรูปแบบรายงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-09-17   2019-09-18
ทส 0923.203/9214 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมอาคารสำนักงาน(ห้องกฎหมายและห้องแผน)หลังลำดับที่ 32 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-09-16   2019-09-17
ทส 0923.203/9213 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมอาคารสำนักงาน(อาคารคลังพัสดุ)หลังลำดับที่ 31 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-09-16   2019-09-17
ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานห้องฝ่ายพัสดุอาคารสถานที่และยานพาหนะ เลขที่ พร. 228 หลังลำดับที่ 19   2019-09-16   2019-09-17
ทส 0923.203/9143 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์โรงพยาบาลน่าน จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-09-13   2019-09-13
ทส 0923.203/9137 ประกวดราคาซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 140 ซีซี (แบบวิบาก) จำนวน 10 คัน สำหรับอุทยานแห่งชาติดอยภูคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-09-13   2019-09-13
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-09-09   2019-09-11
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-09-09   2019-09-11
ทส 0923.203/9038 ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-09-09   2019-09-10
0923.203/8586 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์(สมุด)กลุ่มงานวิชาการ   2019-08-23   2019-09-09
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมห้องทำงานส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ (แพร่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-09-04   2019-09-06
ทส 0923.203/8967 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถจักรยานยนต์ขนาดไม่ต่ำกว่า 140 ซีซี(แบบวิบาก) จำนวน 10 คัน สำหรับอุทยานแห่งชาติดอยภูคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-09-06   2019-09-06
ทส 0923.203/1034 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างปลูกป่าหวาย โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมการปลูกหวายและไผ่ จังหวัดน่าน ตามพระราชดำริฯ จำนวน 250 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-09-06   2019-09-06
- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   2019-09-04   2019-09-05
1031/2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุและจ้างปลูกป่าหวาย โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมการปลูกหวายและไผ่ จังหวัดน่าน ตามพระราชดำริฯ จำนวน 250 ไร่   2019-09-04   2019-09-05
ทส 0923.203/8818 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์โรงพยาบาลน่าน จังหวัดน่าน   2019-09-03   2019-09-03
ทส 0923.203/8719 ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ประจำกลุ่มงานวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-08-29   2019-08-30
ทส 0923.203/8704 ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ประจำส่วนอุทยานแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-08-28   2019-08-29
ทส0923.203/8638 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานประจำส่วนต้นน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(นายชนุโดม อินสุวรรณ์)   2019-08-27   2019-08-28
479/2562 ข้อตกลงจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน นายชนุโดม อินสุวรรณ์   2019-08-27   2019-08-28
ทส0923.203/8657 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-08-27   2019-08-28
- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการจัดซื้อรถจักรยายนต์ จำนวน 10 คัน อช.ดอยภูคา   2019-08-28   2019-08-28
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารสีและขาวดำพร้อมเข้าเล่มรูปแบบรายงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-08-26   2019-08-27
ทส 0923.203/8585 ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน กันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-08-23   2019-08-23
ทส 0904.307/471 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-08-09   2019-08-13
476 ข้อตกลงจ้างเหมาเอกชนช่วยปฏิบัติงานด้านสำรวจรังวัด อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย   2019-08-09   2019-08-13
475 ข้อตกลงจ้างเหมาเอกชนช่วยปฏิบัติงานด้านสำรวจรังวัด อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย   2019-08-09   2019-08-13
ทส 0923.203/8116 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานการสำรวจรังวัดแปลงที่ดินตกสำรวจ และการตรวจสอบและการบริหารจัดการพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติดอยภูคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-08-09   2019-08-13
ทส 0923.203/8080 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจัดกิจกรรมวันเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-08-08   2019-08-09
ทส 0923.203/8043 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าภายในสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13(แพร่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-08-07   2019-08-08
ทส 0923.203/7881 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน สิงหาคม 2562   2019-08-01   2019-08-05
ทส 0923.203/7857 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อพวงมาลาดอกไม้สด   2019-08-01   2019-08-02
ทส 0923.203/7884 ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-08-01   2019-08-02
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าแม่ยม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   2019-08-01   2019-08-02
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าดอยภูคา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-08-01   2019-08-02
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าดอยภูคา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมยานพาหนะและขนส่งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-07-31   2019-08-02
ทส 0923.203/7853 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานสำรวจรังวัด อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-08-01   2019-08-02
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตรายางเพื่อใช้งานธุรการ ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-07-25   2019-08-02
ประกาศผู้ชนะการเสนอ   2019-07-30   2019-08-01
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง   2019-07-30   2019-08-01
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาการท่องเที่ยว อช.ถ้ำสะเกิน   2019-07-31   2019-08-01
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-08-01   2019-08-01
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-07-25   2019-07-31
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุระบบไฟฟ้าและโสตทัศนูปกรณ์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-07-25   2019-07-31
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงบ้านพักพนักงาน พร.228 หลังลำดับที่ 7   2019-07-30   2019-07-31
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงบ้านพักพนักงาน พร.228 หลังลำดับที่ 8   2019-07-30   2019-07-31
ทส 0923.203/7815 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักพนักงาน สบอ.13 (แพร่) หลังลำดับที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-07-30   2019-07-31
ทส 0923.203/7786 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานสำรวจรังวัด อุทยานแห่งชาติดอยภูคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-07-26   2019-07-27
ทส 0923.203/7755 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักพนักงาน สบอ.13 (แพร่) หลังลำดับที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-07-25   2019-07-26
ทส 0923.203/7668 ข้อตกลงการจ้างเหมาเอกชนช่วยปฏิบัติงานการตรวจสอบแปลงที่ดิน   2019-07-23   2019-07-25
ทส 0923.203/7721 จ้างปรับปรุงบ้านพักผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-07-25   2019-07-25
ทส 0923.203/7728 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าภายในสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13(แพร่)   2019-07-25   2019-07-25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานช่วยปฏิบัติงานด้านสำรวจรังวัด อช.แม่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-07-23   2019-07-24
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ และตรวจเช็คซ่อมช่วงล่าง รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน บง 1477 น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-07-18   2019-07-19
ทส 0923.203/7587 ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมางานสำรวจรังวัด อช.ศรีน่าน   2019-07-18   2019-07-19
ทส 0923.203/7592 ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนช่วยปฏิบัติงานการตรวจสอบแปลงที่ดิน อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-07-19   2019-07-19
ทส 0923.203/7501 ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น อุทยานแห่งชาติแม่จริม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-07-12   2019-07-19
ทส 0923.203/7503 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเเพิลง อช.เวียงโกศัย   2019-07-12   2019-07-18
ทส 0923.203/7502 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย   2019-07-12   2019-07-18
ทส 0923.203/7500 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ในการ จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-07-12   2019-07-15
ทส 0923.203/7519 ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-07-12   2019-07-15
ทส 0923.203/7437 ข้อตกลงจ้างเหมาเอกชนช่วยปฏิบัติงานด้านสำรวจรังวัด อุทยานแห่งชาติขุนน่าน   2019-07-10   2019-07-11
ทส 0923.203/7438 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา น้ำมัน อช.ศรีน่าน   2019-07-10   2019-07-11
ทส 0923.203/7356 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อุทยานแห่งชาติดอยภูคา   2019-07-08   2019-07-10
ทส 0923.203/7400 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ   2019-07-09   2019-07-10
ทส 0923.203/7393 ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-07-09   2019-07-10
ทส 0923.203/7299 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น อช.แม่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-07-05   2019-07-08
ทส 0923.203/7167 ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-07-05   2019-07-05
ทส 0923.203/7302 ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-07-05   2019-07-05
ทส 0923.203/7297 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนช่วยปฏิบัติงานด้านสำรวจรังวัด อุทยานแห่งชาติขุนน่าน   2019-07-05   2019-07-05
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการประชาคมเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ป่าไม้บ้านป่ากำ ต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน โโยวิธีเฉพาพเจาะจง   2019-06-28   2019-07-04
ทส 0904.307/408 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฒฎ 204 กทม และ ถฉ 8147 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-07-03   2019-07-04
ทส 0904.420/284 ประกาศศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าแพร่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-07-01   2019-07-04
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าแม่ยม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-07-01   2019-07-04
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ED-๕๕-๒๓-๐๒๐๑   2019-07-03   2019-07-03
ทส 0923.203/7104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเเพิลง อช.ขุนน่าน   2019-06-24   2019-07-02
- ประกาศศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าแพร่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะรถยนต์ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-06-26   2019-07-01
- ประกาศศูนย์์ปฎิบัติการไฟป่าแพร่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมยานพาหนะรถยนต์ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-06-24   2019-07-01
- ประกาศศูนย์ปฎิบัติการไฟป่าแพร่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่า โดยวิธีเฉพาเจาะจง   2019-06-28   2019-07-01
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างช่วยปฏิบัติงานสำรวจรังวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-07-28   2019-07-01
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำรับบำรุงแปลงปลูกป่าไม้พฤษณา เพื่อพื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ อายุ 7-10 ปี สวนป่าวสบห้วยตุ๋นจังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-06-28   2019-07-01
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี สวนป่าแม่ทรายจังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-06-28   2019-07-01
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับบำรุงสวนเดิม อายุ 7-10 ปี สวนป่าน้ำลี น้ำน่านจังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-06-28   2019-07-01
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าดอยผากลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-07-01   2019-07-01
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าดอยภูคา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-07-01   2019-07-01
ทส 0923.203/6920 สำเนาสัญญาจ้างโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ฯ พื้นที่ที่ 1 (อุทยานแห่งชาติดอยภูคา) แปลงที่ 1 จำนวน 400 ไร่   2019-06-24   2019-06-29
- สำเนาสัญญาจ้างและสัญญาซื้อขาย งานโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ฯ พื้นที่ที่ 1 (อุทยานแห่งชาติดอยภูคา) แปลงที่ 1 จำนวน 200 ไร่   2019-06-24   2019-06-29
สำเนาสัญญาซื้อขาย งานโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ฯ พื้นที่ที่ 1 (อุทยานแห่งชาติดอยภูคา) แปลงที่ 1 จำนวน 600 ไร่   2019-06-24   2019-06-29
ทส 0923.203/6972 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒   2019-06-25   2019-06-28
ประการผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 13 เครื่อง   2019-06-18   2019-06-28
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานฯถ้ำสะเกิน   2019-06-28   2019-06-28
99/2562 สำเนาสัญญาจ้างโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ฯ พื้นที่ที่ 2 (อุทยานแห่งชาติศรีน่าน) แปลงที่ 1 จำนวน 380 ไร่   2019-06-27   2019-06-28
100/2562 สำเนาสัญญาจ้างโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ฯ พื้นที่ที่ 2 (อุทยานแห่งชาติศรีน่าน) แปลงที่ 2 จำนวน 220 ไร่   2019-06-27   2019-06-28
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถยนต์ราชการ   2019-06-26   2019-06-27
ประกาศผู้การเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถยนต์ของส่วนอำนวยการ   2019-06-26   2019-06-27
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-06-25   2019-06-26
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดรคาซื้อวัสดุและจ้างกิจกรรมบำรุงสวนเดิมอายุ 2-6ปี โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้   2019-06-24   2019-06-24
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารสีและขาวดำพร้อมเข้าเล่มรายงาน เขตฯ แม่แคม   2019-06-12   2019-06-21
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารสีและขาวดำพร้อมเข้าเล่มรายงาน เขตฯ แม่เติ๊ก แม่ถาง   2019-06-14   2019-06-21
0923.203/6856 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน โดยวิธีเแพาะเจาะจง กลุ่มงานวิชาการ   2019-06-20   2019-06-21
454/2562 ข้อตกลงจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน   2019-06-20   2019-06-21
ด่วนที่สุด ที่ ทส0923.203/6879 ร่างประกาศประกวดราคาก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน (บริเวณแหล่งท่องเที่ยวภูลังกา จังหวัดพะเยา) จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-06-20   2019-06-21
51/2562 สัญญาซื้อขาย โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา พื้นที่ที่ ๒ (อุทยานแห่งชาติศรีน่าน) จำนวน 600 ไร่   2019-06-18   2019-06-20
0923.203/6790 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-06-18   2019-06-19
ทส 0923.203/6789 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างอุทยานแห่งชาติขุนสถาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีคัดเลือก   2019-06-18   2019-06-19
ทส 0923.203/6793 ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน กรกฎาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-06-18   2019-06-19
ทส 0923.203/6792 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-06-18   2019-06-19
ทส0923.203/6744 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานประจำส่วนจัดการต้นน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-06-17   2019-06-18
453/2562 ข้อตกลงจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานนางสาววาสิตา ผาทอง-ส่วนจัดการต้นน้ำ   2019-06-17   2019-06-18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างงาน กิจกรรมบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ ๒-๖ ปี โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา พื้นที่ที่ ๒ (อุทยานแห่งชาติศรีน่าน) จำนวน ๖๐๐ ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding   2019-06-14   2019-06-17
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 17 รายการ ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า   2019-06-14   2019-06-17
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-06-14   2019-06-17
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าดอยผากลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-06-14   2019-06-14
ทส 0923.203/6455 ข้อตกลงจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิมอายุ 2-6 ปี   2019-06-10   2019-06-14
ทส 0923.203/6420 ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับงานบำรุงรักษาสวนเดิมอายุ 2-6 ปี โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา พื้นที่ที่3 (อุทยานแห่งชาติแม่จริม) จำนวน 400 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-06-10   2019-06-11
ทส 0923.203/6422 ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศประจำส่วนอุทยานแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-06-10   2019-06-11
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการก่อสร้างพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน จำนวน 7 รายการ จ.พะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-06-11   2019-06-11
ประกาศยกเลิกรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน จำนวน 7 รายการ จ.พะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding   2019-06-11   2019-06-11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซื้อวัสดุและจ้างปลูกป่าฟื้นฟูโครงสร้างระบบนิเวศต้นน้ำ หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำห้วยสามสบ จ.น่าน เนื้อที่ 300 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-06-11   2019-06-11
ทส 0923.203/6315 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าซ้อมเครื่องปริ้นเตอร์   2019-06-06   2019-06-10
ทส0923.203/6113 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานประจำส่วนจัดการต้นน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-05-30   2019-06-10
450/2562 ข้อตกลงจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานนางสาวสุรางค์คณา กาวิน -ส่วนจัดการต้นน้ำ   2019-05-30   2019-06-10
ทส 0904.307/331 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 1ฒท 4110 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-06-06   2019-06-07
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-06-06   2019-06-07
ทส 0923.203/6341 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-06-07   2019-06-07
ทส 0904.307/325 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 2ฒข-8589 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-06-05   2019-06-06
ทส.0923.203/6224 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารื้อถอนหม้อแปลงและติดตั้งหม้อแปลงเช่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-06-05   2019-06-06
ทส 0923.203/6253 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานบำรุงรักษาสวนเดิมอายุ 2-6 ปี โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา พื้นที่ที่ 3 (อุทยานแห่งชาติแม่จริม) จำนวน 400 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-06-05   2019-06-06
ทส 0923.203/6239 ประกวดราคาซื้อจ้าง กิจกรรมบำรุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ จังหวัดพะเยา พื้นที่ที่ 1 (อุทยานแห่งชาติดอยภูคา) 600 ไร่   2019-06-05   2019-06-06
- ประกาศศูนยืปฏิบัติการไฟป่าแพร่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-06-04   2019-06-06
- ประกาศศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าแพร่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-06-04   2019-06-06
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าดอยภูคา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-06-04   2019-06-05
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าแม่ยม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-06-04   2019-06-05
ทส 0923.203/6136 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน มิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-05-31   2019-06-05
0923.203/6085 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มฯ กลุ่มงานวิชาการ   2019-05-30   2019-05-31
0923.203/6085 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มฯ กลุ่มงานวิชาการ   2019-05-30   2019-05-31
0923.203/6083 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างรถยนต์ (รถตู้)ฯ กลุ่มงานวิชาการ   2019-05-30   2019-05-31
ทส 0923.203/6148 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างงาน กิจกรรมบำรุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ พื้นที่ที่ 2 (อุทยานแห่งชาติศรีน่าน) 600 ไร่   2019-05-31   2019-05-31
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการปลูกป่า กฟผ. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ (ปี 2559) อุทยานแห่งชาติดอยภูคา แปลงที่ 2 จ.น่าน เนื้อที่ 1,000 ไร่   2019-05-30   2019-05-30
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน งานตรวจสอบชนิดพันธุ์สัตว์ป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-05-30   2019-05-30
ทส 0923.203/5934 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา พื้นที่ที่ ๒ (อุทยานแห่งชาติศรีน่าน)   2019-05-27   2019-05-28
ทส 0923.203/5933 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา พื้นที่ที่ 1 (อุทยานแห่งชาติดอยภูคา)   2019-05-27   2019-05-28
0923.203/5996 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-05-28   2019-05-28
ทส 0923.203/5877 ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-05-23   2019-05-27
ทส 0923.203/5878 ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการปฏิรูประบบลาดตระเวนพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ตามมาตรฐานระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-05-23   2019-05-27
ทส 0923.203/5858 ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-05-22   2019-05-27
ทส0923.203/5892 ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างปลูกป่าฟื้นฟูโครงสร้างระบบนิเวศต้นน้ำ หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำห้วยสามสบ จังหวัดน่าน เนื้อที่ 300 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-05-23   2019-05-24
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างอุทยานแห่งชาติขุนสถาน จำนวน 11 รายการ   2019-05-22   2019-05-23
ทส 0923.203/5810 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-05-21   2019-05-22
ทส 0923.203/5678 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ ED-55-23-0749 และ ED-54-23-4508   2019-05-14   2019-05-22
ทส 0904.307/301 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 2ฒข-8589 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-05-21   2019-05-22
ทส 0923.203/5452 สัญญาจ้างและสัญญาซื้อขายงานบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการ กฟผ. เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี 2557) โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 3 จำนวน 1,000 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-05-01   2019-05-17
ทส 0923.203/5490 สัญญาจ้างและสัญญาซื้อขายงานบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 3 ปี 2557 จำนวน 2,700 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-05-02   2019-05-17
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำตรายางประจำตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานแทนผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า   2019-05-14   2019-05-17
ทส 0923.203/5444 สัญญาจ้างและสัญญาซื้อขายงานบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการ กฟผ. เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี 2558) โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 3 แปลงที่ 1 จำนวน 1,000 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-05-01   2019-05-16
ทส 0923.203/5447 สัญญาจ้างและสัญญาซื้อขายงานบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการ กฟผ. เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี 2558) โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 3 แปลงที่ 2 จำนวน 1,000 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-05-01   2019-05-16
ทส0923.203/5693 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปลูกป่าฟื้นฟูโครงสร้างระบบนิเวศต้นน้ำ หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำห้วยสามสบ 300 ไร่ จ.น่าน   2019-05-14   2019-05-15
ทส 0923.203/5660 ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ประจำส่วนอุทยานแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-05-13   2019-05-14
ทส 0923.203/5673 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2562   2019-05-14   2019-05-14
ทส 0923.203/5653 ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี โครงการ กฟผ. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 70 ปี (ปี 2559) อุทยานแห่งชาติดอยภูคา แปลงที่ 2 เนื้อที่ 1,000 ไร่   2019-05-13   2019-05-13
ทส 0923.203/5581 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-05-08   2019-05-10
ทส0923.203/5608 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำรูปเล่มรายงานประจำปี 2561 (annual report 2018) จำนวน 22 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-05-10   2019-05-10
ทส 0923.203/5579 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการปลูกป่า กฟผ. เฉลิมพระเกียรติ 70 ปี (ปี2559) แปลงที่ 2 เนื้อที่ 1,000 ไร่   2019-05-08   2019-05-08
ทส 0923.203/5531 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านรุางภัณฑ์แพร่พาณิชย์   2019-05-03   2019-05-07
ทส 0923.203/5553 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำหรับจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-05-07   2019-05-07
ทส 0923.203/5554 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-05-07   2019-05-07
ทส 0923.203/5555 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-05-07   2019-05-07
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าแม่ยม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-05-03   2019-05-07
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าดอยผากลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน บธ 4789 แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-05-03   2019-05-03
ทส 0923.203/5120 ขอส่งสำเนาสัญญาซื้อขายและสัญญาจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ ๒-๖ ปี โครงการพัฒนา เพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ที่ ๓ จังหวัดน่าน จำนวน ๑,๕๕๐ ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-04-19   2019-05-03
ทส 0923.203/5310 สำเนาสัญญาซื้อขายและสัญญาจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟู ระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน โครงการปลูกป่าสาธิตเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ตามแนวพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ปี 2557 จำนวน 500 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-04-25   2019-05-03
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าศรีน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงยานพาหนะและขนส่ง(ยางรถยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-04-26   2019-05-02
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างงานบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการ กฟผ.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี 2558) โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 3 แปลงที่ 2 จำนวน 1,000 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)   2019-04-29   2019-05-01
ทส 0923.203/4748 ขอส่งสำเนาสัญญาจ้างและสัญญาซื้อขายงานบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 4 ปี 2556 จำนวน 2000 ไร่ ด้วยวิธี e-bidding   2019-05-05   2019-05-01
ทส 0923.203/4965 ขอส่งสำเนาสัญญาจ้างและสัญญาซื้อขายงานบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 4 ปี 2557 จำนวน 2000 ไร่ ด้วยวิธี e-bidding   2019-05-11   2019-05-01
ทส 0923.203/4752 ขอส่งสำเนาสัญญาจ้างและสัญญาซื้อขายงานบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 4 ปี 2556 จำนวน 1600 ไร่ ด้วยวิธี e-bidding   2019-04-05   2019-05-01
ทส 0923.203/4856 ขอส่งสำเนาสัญญาจ้างและสัญญาซื้อขายงานบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 6 ปี 2557 จำนวน 1000 ไร่ ด้วยวิธี e-bidding   2019-04-10   2019-05-01
ทส 0923.203/4756 ขอส่งสำเนาสัญญาจ้างและสัญญาซื้อขายงานบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ปี 2555) กฟผ.โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 6 จำนวน 2000 ไร่ ด้วยวิธี e-bidding   2019-04-05   2019-05-01
ทส 0923.203/4877 ขอส่งสำเนาสัญญาจ้างและสัญญาซื้อขายงานบำรุงสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ราชบุรี โฮลดิ้ง) จำนวน 1000 ไร่ ด้วยวิธี e-bidding   2019-04-10   2019-05-01
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าดอยภูคา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง   2019-05-01   2019-05-01
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าดอยผากลอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   2019-05-01   2019-05-01
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าดอยผากลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-05-01   2019-05-01
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช็คและซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์(สอส)   2019-04-22   2019-05-01
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าแม่ยม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงละหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-05-01   2019-05-01
ทส 0923.203/5387 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างงานบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 3 ปี 2557 จำนวน 2,700 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-04-30   2019-05-01
ทส 0923.203/5387 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างงานบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 3 ปี 2557 จำนวน 2,700 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-04-30   2019-05-01
ทส 0923.614/119 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-04-29   2019-04-30
ทส 0923.203/4861 ขอส่งสำเนาสัญญาจ้างและสัญญาซื้อขายงานบำรุงสวนเดิม 2-ุ6 ปี โครงการ กฟผ.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี 2558) โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 7 จำนวน 1000 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   2019-04-10   2019-04-30
ทส 0923.203/4865 ขอส่งสำเนาสัญญาจ้างและสัญญาซื้อขายงานบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการปลูกป่า กฟผ.เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ (ปี 2559) อุทยานแห่งชาติดอยภูคา แปลงที่ 1 จำนวน 900 ไร่   2019-04-10   2019-04-30
ทส 0923.203/4969 ขอส่งสำเนาสัญญาจ้างและสัญญาซื้อขายงานบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการปลูกป่า กฟผ.เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ (ปี 2559) อุทยานแห่งชาติดอยภูคา แปลงที่ 5 จำนวน 1100 ไร่   2019-04-11   2019-04-30
ทส 0923.203/4945 ขอส่งสำเนาสัญญาจ้างและสัญญาซื้อขายงานบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการปลูกป่า กฟผ.เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ (ปี 2559) อุทยานแห่งชาติดอยภูคา แปลงที่ 6 จำนวน 500 ไร่   2019-04-11   2019-04-30
ทส 0923.203/4744 ขอส่งสำเนาสัญญาจ้างและสัญญาซื้อขายงานบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-ุ6 ปี โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 4 จ.น่าน จำนวน 1700 ไร่ ด้วยวิธี e-bidding   2019-04-05   2019-04-30
ทส 0923.203/5361 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างงานบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการ กฟผ.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี 2557) โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 3 จังหวัดน่าน จำนวน 1,000 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)   2019-04-29   2019-04-30
ทส 0923.203/5352 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างงานบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการ กฟผ.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี 2558) โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 3 แปลงที่ 1 จำนวน 1,000 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)   2019-04-29   2019-04-30
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าแม่ยม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-04-25   2019-04-25
ทส 0923.203/5118 สัญญาจ้างและสัญญาซื้อขายงานบำรุงป่าไม้ใช้สอย จำนวน 800 ไร่ โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 3 จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-04-19   2019-04-25
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซื้อวัสดุและจ้างปลูกป่าทั่วไป โครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ลุ่มน้ำ) ระยะที่ 1 อุทยานแห่งชาตินันทบุรี (1) จังหวัดน่าน เนื้อที่ 200 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-04-24   2019-04-25
ทส 0923.203/5256 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซื้อวัสดุและจ้างปลูกป่าทั่วไป โครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ลุ่มน้ำ) ระยะที่ 1 อุทยานแห่งชาตินันทบุรี (2) จังหวัดน่าน เนื้อที่ 200 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-04-24   2019-04-25
ทส 0923.203/5125 สัญญาจ้างและซื้อขายงานบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 3 ปี 2558 จำนวน 1,500 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-04-19   2019-04-25
ทส 0923.203/5297 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   2019-04-25   2019-04-25
ทส0923.203/5182 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร(ฝึกอบรม) ประจำเดือนเมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-04-22   2019-04-24
ทส0923.203/5182 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม (ฝึกอบรม) ประจำเดือนเมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-04-22   2019-04-24
ทส0923.203/5182 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเหมารถตู้(ศึกษาดูงาน) ประจำเดือนเมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-04-22   2019-04-24
ทส0923.203/5183 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานร(ฝึกอบรม) ประจำเดือนเมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-04-22   2019-04-24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปลูกป่าทั่วไป โครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ลุ่มน้ำ) ระยะที่ ๑ อุทยานแห่งชาติศรีน่าน จังหวัดน่าน เนื้อที่ ๒๐๐ ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)   2019-04-23   2019-04-23
ทส 0923.203/4959 สัญญาซื้อขายและสัญญาจ้างปลูกป่าฟื้นฟูโครงสร้างระบบนิเวศต้นน้ำ โครงการ พัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ที่ ๓ จังหวัดน่าน จำนวน ๓๕๐ ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-04-11   2019-04-22
ทส 0923.203/4739 สัญญาซื้อขายและสัญญาจ้างบำรุงสวนป่าหวาย อายุ 2-6 ปี โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมการปลูกหวายและไผ่ จังหวัดน่าน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี จำนวน 2,100 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-04-04   2019-04-22
ทส 0923.203/4884 สัญญาซื้อขายและสัญญาจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการ กฟผ. เฉลิม พระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี ๒๕๕๗) โครงการปลูกป่าสาธิต เพื่อการ อนุรักษ์ดินและน้ำ ตามแนวพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จำนวน ๑,๐๐๐ ไร่ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-04-10   2019-04-22
ทส 0923.203/4739 สัญญาซื้อขายและสัญญาจ้างบำรุงสวนป่าหวาย อายุ 2-6 ปี โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมการปลูกหวายและไผ่ จังหวัดน่าน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี จำนวน 2,100 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (แก้ไข)   2019-04-05   2019-04-22
ทส 0923.203/4670 สัญญาซื้อขายและสัญญาจ้างเพาะชำกล้าไม้ขนาดใหญ่ โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนา จังหวัดน่าน จำนวน 230,000 กล้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-04-04   2019-04-22
สัญญาที่ 66/2562 และ 25/2562 สัญญาซื้อวัสดุและจ้างงานบำรุงป่าไม้ใช้สอย จำนวน 1,070 ไร่ โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านสบขุ่น จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-04-11   2019-04-19
สัญญาที่ 72/2562 และ 33/2562 สัญญาซื้อวัสดุและจ้างงานบำรุงป่าไม้ใช้สอย จำนวน 750 ไร่ โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านสะจุก-สะเกี้ยง จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-04-11   2019-04-19
ทส 0923.203/5048 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-04-18   2019-04-19
ทส 0923.203/5047 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-04-18   2019-04-19
ทส 0923.203/4812 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างงานบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 3 ปี 2558 จำนวน 1,500 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-04-10   2019-04-18
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนา จังหวัดน่าน จำนวน 900 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-04-04   2019-04-09
ทส 0923.203/4681 ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-04-05   2019-04-09
ทส 0923.203/4675 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบำรุงป่าไม้ใช้สอย จำนวน 800 ไร่ โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-04-04   2019-04-05
ทส 0923.203/4682 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ ๒-๖ ปี โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ที่ ๓ จังหวัดน่าน จำนวน ๑,๕๕๐ ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-04-05   2019-04-05
ทส 0923.203/4685 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน โครงการ ปลูกป่าสาธิตเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ตามแนวพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ปี 2557 จำนวน 500 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-04-05   2019-04-05
ทส 0923.203/4714 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลก โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 9 (ปี 2558) เนื้อที่ 500 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-04-05   2019-04-05
ทส 0923.203/4710 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการ ปลูกป่า กฟผ.เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ (ปี 2559) อุทยานแห่งชาติขุนน่าน แปลงที่ 2 เนื้อที่ 1,200 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-04-05   2019-04-05
ทส 0923.203/4707 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการ ปลูกป่า กฟผ.เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ (ปี 2559) อุทยานแห่งชาติขุนน่าน แปลงที่ 1 เนื้อที่ 1,000 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-04-05   2019-04-05
ทส 0923.203/4717 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการ กฟผ. เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี 2558) โครงการ พัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 9 เนื้อที่ 700 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-04-05   2019-04-05
ทส 0923.203/4704 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการ กฟผ. เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี 2558) โครงการ พัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 6 เนื้อที่ 1,000 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-04-05   2019-04-05
ทส 0923.203/4551 ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเช็คระยะและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-04-03   2019-04-04
ทส 0923.203/4552 ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-04-03   2019-04-04
- ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนา จังหวัดน่าน จำนวน 900 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรานิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)   2019-03-19   2019-04-04
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารสีและขาวดำพร้อมเข้าเล่มรูปแบบรายงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-03-28   2019-04-04
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม7-10ปีโครงการฟื้นฟูเพิ่มพืชอาหารสัตว์ ลำน้ำน่านฝั่งขวา 1400 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   2019-04-02   2019-04-03
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าแม่ยม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะ รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 5 ท 4213 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-04-01   2019-04-03
- ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสื่อพิมพ์โฆษรา โดยวิธรีเฉพาะเจาะจง   2019-04-02   2019-04-03
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าดอยภูคา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-04-01   2019-04-03
ทส 0923.203/4392 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน 1 กว-5674 กทม.   2019-03-28   2019-04-03
- ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-04-03   2019-04-03
ทส 0923.203/4444 ข้อตกลงจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ปี 2555) ปตท. โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 3 แปลงที่ 3 จังหวัดน่าน จำนวน 400 ไร่   2019-03-29   2019-04-02
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าแม่ยม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-04-01   2019-04-02
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าแม่ยม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-04-01   2019-04-02
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าแม่ยม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อพิมพ์โฆษณา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-03-29   2019-04-01
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าดอยผากลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและลห่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-04-01   2019-04-01
ทส 0923.203/4448 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างงานบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 3 ปี 2556 จำนวน 2,000 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   2019-03-29   2019-04-01
ทส 0923.608/423 ประกาศขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   2019-04-01   2019-04-01
- ประกาศ ศูนย์ปฎิบัติการไฟป่าแพร่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-03-29   2019-04-01
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าดอยผากลอง รายละเอียดคุณลักษณะของน้ำมันเชื้อเพลิงอละหล่อลื่น   2019-04-01   2019-04-01
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำหรับบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี โครงการ ปตท.สผ.ปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน อุทยานแห่งชาติดอยภูคา แปลงที่ 4 จังหวัดน่าน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-03-27   2019-04-01
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำหรับบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี โครงการ ปตท.สผ.ปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน อุทยานแห่งชาติดอยภูคา แปลงที่ 7 จังหวัดน่าน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-03-27   2019-04-01
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำหรับบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี โครงการ ปตท.สผ.ปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน อุทยานแห่งชาติดอยภูคา แปลงที่ 3 จังหวัดน่าน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-03-27   2019-04-01
ยกเลิก ประกาศประกวดราคาซื้อและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี กฟผ. 60 พรรษา (ปี 2558) พื้นที่ที่ 3 แปลง 2 1,000 ไร่   2019-03-29   2019-04-01
ทส 0923.203/4475 ประกาศประกวดราคาซื้อและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี กฟผ. 60 พรรษา (ปี 2558) พื้นที่ที่ 3 แปลง 2 1,000 ไร่ (ครั้งที่ 2 )   2019-04-01   2019-04-01
ทส 0923.203/4472 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้องานบำรุงรักษาสวนเดิม 7-10 ปี โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ปี2556) กฟผ. พื้นที่ที่ 3 1,000 ไร่   2019-03-29   2019-04-01
ทส 0923.203/4471 ประกาศผู็ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบำรุงรักษาสวนเดิม 7-10 ปี โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์ 80 พรรษา (ปี 2555) กฟผ. พื้นที่ที่ 3 1,000 ไร่   2019-03-29   2019-04-01
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าศรีน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์สื่อพิมพ์ต่างๆของทางราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-03-27   2019-04-01
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิมอายุ2-6ปี โครงการกฟผ.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ ปี2558 อช.แม่จริม จังหวัดน่าน จำนวน 500 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)   2019-03-26   2019-03-29
ทา 0910.607/784 ขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (อุทยานแห่งชาติศรีน่าน)   2019-03-29   2019-03-29
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ ๒ - ๖ ปี โครงการ กฟผ. เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี๒๕๕๘) โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่๔ แปลงที่ ๑ จังหวัดน่าน เนื้อที่ ๑,๐๐๐ ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-03-28   2019-03-29
ทส 0923.203/4399 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างอุทยานแห่งชาติขุนสถาน จำนวน 11 รายการ ครั้งที่ 2   2019-03-28   2019-03-29
ทส 0923.203/4411 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเจริญแอร์ เซอร์วิส   2019-03-28   2019-03-29
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าดอยภูคา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสื่อพิมพ์โฆษณา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-03-26   2019-03-29
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เขตห้ามล่าสัตว์ป่าช้างผาด่าน)   2019-03-21   2019-03-29
- ประกาศ สถานีควบคุมไฟป่าดอยผากลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสื่อพิมพ์โฆษณา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-03-29   2019-03-29
ทส0923.203/4308 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะและขนส่ง ประจำเดือน มีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-03-27   2019-03-29
ทส 0904.307/185 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฒฎ 204 กทม และ ษฮ 580 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-03-29   2019-03-29
ทส 0923.203/4414 ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างปลูกป่าฟื้นฟูโครงสร้างระบบนิเวศต้นน้ำ โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ที่ ๓ จังหวัดน่าน จำนวน ๓๕๐ ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-03-28   2019-03-29
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อและจ้าง บำรุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี โครงการ กฟผ. 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ (ปี 2558) โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงฯ พื้นที่ที่ 3 แปลง 1 1,000 ไร่   2019-03-29   2019-03-29
ทส 0923.203/4416 ประกาศประกวดราคาซื้อและจ้าง บำรุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี โครงการ กฟผ. 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ (ปี 2558) โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงฯ พื้นที่ที่ 3 แปลง 1 1,000 ไร่ (ครั้งที่ 2)   2019-03-29   2019-03-29
ทส 0923.203/4431 ประกาศประกวดราคาซื้อและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศฯ พื้นที่ที่ 3 ปี 2557 จำนวน 2,700 ไร่   2019-03-29   2019-03-29
- ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างเหมาปลุกป่าทั่วไป โครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ลุ่มน้ำ) ระยะที่ 1 อุทยานแห่งชาตินันทบุรี (1) จังหวัดน่าน เนื้อที่ 200 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)   2019-03-29   2019-03-29
- ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างเหมาปลุกป่าทั่วไป โครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ลุ่มน้ำ) ระยะที่ 1 อุทยานแห่งชาตินันทบุรี (1) จังหวัดน่าน เนื้อที่ 200 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) (ครั้งที่ 2)   2019-03-29   2019-03-29
- ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิมอายุ 2-6 ปี โครงการกฟผ. เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ (ปี2557) โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่3 จำนวน 1000 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)   2019-03-29   2019-03-29
- ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิมอายุ 2-6 ปี โครงการกฟผ. เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ (ปี2557) โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่3 จำนวน 1000 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) (ครั้งที่ 2)   2019-03-29   2019-03-29
- ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างเหมาปลุกป่าทั่วไป โครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ลุ่มน้ำ) ระยะที่ 1 อุทยานแห่งชาตินันทบุรี (2) จังหวัดน่าน เนื้อที่ 200 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)   2019-03-29   2019-03-29
- ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างเหมาปลุกป่าทั่วไป โครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ลุ่มน้ำ) ระยะที่ 1 อุทยานแห่งชาตินันทบุรี (2) จังหวัดน่าน เนื้อที่ 200 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) (ครั้งที่2)   2019-03-29   2019-03-29
- ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างเหมาปลุกป่าทั่วไป โครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ลุ่มน้ำ) ระยะที่ 1 อุทยานแห่งชาติศรีน่าน จังหวัดน่าน เนื้อที่ 200 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)   2019-03-29   2019-03-29
- ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างเหมาปลุกป่าทั่วไป โครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ลุ่มน้ำ) ระยะที่ 1 อุทยานแห่งชาติศรีน่าน จังหวัดน่าน เนื้อที่ 200 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) (ครั้งที่ 2)   2019-03-29   2019-03-29
ทส.0923.203/3796 ขออนุมัติลงนามข้อตกลงจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการ กฟผ. เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี 2559) อุทยานแห่งชาติขุนน่าน แปลงที่ 1 จำนวน 200 ไร่   2019-03-15   2019-03-28
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิมอายุ2-6ปี โครงการ กฟผ. พื้นที่ที่ 4 จังหวัดน่าน 1000 ไร่ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)   2019-03-27   2019-03-28
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างงานบำรุงป่าไม้ใช้สอย จำนวน 750 ไร่ โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านสะจุก-สะเกี้ยง จังหวัดน่าน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)   2019-03-27   2019-03-28
ที่ ทส 0923.203/4347 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเพื่อช่วยสำรวจข้อมุลภาคสนามสำหรับการสำรวจเพื่อติดตั้งระบบติดตามควาเปลี่ยนแปลงฯ กลุ่มงานวิชาการ   2019-03-27   2019-03-28
ที่ ทส 0923.203/4349 ข้อตกลงจ้างเหมาช่วยสำรวจข้อมูลภาคสนามสำหรับการสำรวจเพื่อติดตั้งระบบติดตามความเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรป่าไม้   2019-03-27   2019-03-28
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างงานบำรุงป่าไม้ใช้สอย จำนวน 1,070 ไร่ โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านสบขุ่น จังหวัดน่าน   2019-03-27   2019-03-28
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำหรับบำรุงรักษาสวนเดิมอายุ 2-6 ปี โครงการ กฟผ.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี 2558) อุทยานแห่งชาติขุนน่าน แปลงที่ 2 จังหวัดน่าน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-03-22   2019-03-27
- ประกาศผู้ชนะการเสนอซื้อราคาวัสดุสำหรับบำรุงรักษาสวนเดิมอายุ 2-6 ปี โครงการ กฟผ.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี 2559) อุทยานแห่งชาติดอยภูคา แปลงที่ 12 จังหวัดน่าน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-03-22   2019-03-27
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำหรับบำรุงรักษาสวนเดิมอายุ 2-6 ปี โครงการ กฟผ.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี 2559) อุทยานแห่งชาติขุนน่าน แปลงที่ 5 จังหวัดน่าน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-03-22   2019-03-27
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำหรับบำรุงรักษาสวนเดิมอายุ 2-6 ปี โครงการ กฟผ.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี 2559) อุทยานแห่งชาติขุนน่าน แปลงที่ 5 จังหวัดน่าน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-03-22   2019-03-27
ทส 0923.203/4209 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ส่วนอำนวยการ   2019-03-26   2019-03-27
ทส 0923.203/4208 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเพชื้อเพลิง หมายเลขทะเบียน 1 กว-5674 กทม.   2019-03-26   2019-03-27
768/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 4 ปี 2557 จำนวน 2,000 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-03-25   2019-03-27
ทส 0923.203/4218 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ อุทยานแห่งชาติแม่จริม ปี 2558 จำนวน 500 ไร่   2019-03-26   2019-03-27
ทส 0923.203/773 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการ กฟผ. เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี 2557) โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 6 จำนวน 1,000 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-03-25   2019-03-27
ทส 0923.203/774 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 6 ปี 2557 จำนวน 1,000 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-03-25   2019-03-27
ทส 0923.203/769 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ปี 2555) กฟผ. โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 6 จำนวน 2,000 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-03-25   2019-03-27
ทส 0923.203/771 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ราชบุรี โฮลดิ้ง) จำนวน 1,000 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-03-25   2019-03-27
ทส 0923.203/767 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการปลูกป่า กฟผ. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ (ปี 2559) อุทยานแห่งชาติดอยภูคา แปลงที่ 6 จำนวน 500 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-03-25   2019-03-27
ทส0923.203/4134 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ส่วนจัดการต้นน้ำ (น่าน) ประจำเดือน เมษายน-มิถุนายน 2562   2019-03-25   2019-03-27
ทส 0923.203/772 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 4 ปี 2556 จำนวน 2,000 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-03-25   2019-03-27
ทส 0923.203/766 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ปี 2555) ปตท. โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 4 แปลงที่ 1 จำนวน 1,600 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-03-25   2019-03-27
ทส 0923.203/4282 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   2019-03-27   2019-03-27
ทส 0923.203/4286 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบำรุงป่าไม้ใช้สอย โครงการพัฒนาบ้านกอก-บ้านจูน จำนวน 650 ไร่   2019-03-27   2019-03-27
ทส 0923.203/3534 ข้อตกลงจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ปี 2555) กฟผ. โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 3 จำนวน 1,000 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-03-08   2019-03-27
ทส 0923.023/3537 ข้อตกลงจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ปี 2556) กฟผ. โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 3 จำนวน 1,000 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-03-08   2019-03-27
ทส 0923.203/759 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการ กฟผ.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี 2558) โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 7 จำนวน 1,000 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-03-22   2019-03-26
ทส 0923.203/4115 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ราชการคันหมายเลขทะเบียน ฏป 6470 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-03-22   2019-03-26
สัญญาเช่าบริการ Leased Line Internet 2/2562   2019-03-22   2019-03-26
ทส 0923.203/760 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการปลูกป่า กฟผ. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ (ปี 2559) อุทยานแห่งชาติดอยภูคา แปลงที่ 1 จำนวน 900 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-03-22   2019-03-26
ทส0908.206(8)/71 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาสถานีวิจัยต้นน้ำขุนสถาน   2019-03-25   2019-03-26
ทส0908.206(6)/81 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาสถานีวิจัยต้นน้ำยม   2019-03-25   2019-03-26
ทส0908.206(7)/77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาสถานีวิจัยต้นน้ำน่าน   2019-03-25   2019-03-26
ทส 0923.203/765 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการ ปลูกป่า กฟผ. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ (ปี 2559) อุทยานแห่งชาติดอยภูคา แปลงที่ 5 จำนวน 1,100 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-03-25   2019-03-26
ทส 0923.203/4174 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ ๒-๖ ปี โครงการ กฟผ.เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี ๒๕๕๗) โครงการปลูกป่าสาธิตเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ตามแนวพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จำนวน ๑,๐๐๐ ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-03-25   2019-03-26
ทส 0923.203/4174 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ ๒-๖ ปี โครงการ กฟผ.เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี ๒๕๕๗) โครงการปลูกป่าสาธิตเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ตามแนวพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จำนวน ๑,๐๐๐ ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-03-25   2019-03-26
ที่ ทส 0923.612/101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-03-25   2019-03-26
ที่ ทส 0923.611/100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาวนอุทยานแพะเมืองผี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-03-25   2019-03-26
ที่ ทส 0923.611/99 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาวนอุทยานแพะเมืองผี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-03-25   2019-03-26
ที่ ทส 0923.603/614 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาอุทยานแห่งชาติดอยผากลอง   2019-03-22   2019-03-26
ทส 0923.203/4194 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ประจำกลุ่มงานวิชาการ   2019-03-26   2019-03-26
ที่ ทส 0907.642/24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาสวนรุกชาติห้วยโรง   2019-03-25   2019-03-26
ที่ ทส 0923.613/47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาวนอุทยานผาหลักหมื่น   2019-03-25   2019-03-26
ทส 0923.203/4166 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับบำรุงรักษาสวนเดิมฯ แปลงที่ 1   2019-03-25   2019-03-26
ทส 0923.203/4167 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับบำรุงรักษาสวนเดิมฯ แปลงที่ 2   2019-03-25   2019-03-26
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซื้ัอวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ ๒-๖ ปี โครงการปลูกป่าฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ ๖ (ปี ๒๕๕๘) จังหวัดน่าน เนื้อที่ ๕๐๐ ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-03-26   2019-03-26
ที่ ทส 0923.203/4035 ข้อตกลงจ้างเหมางานสำรวจ กลุ่มงานวิชาการ   2019-03-21   2019-03-26
ทส0907.648/41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคจ้างเหมาสวนรุกขชาติห้วยน้ำอุ่น   2019-03-25   2019-03-25
ทส0907.643/24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างหมาสวนรุกขชาติช่อแฮ   2019-03-25   2019-03-25
ทส 0923.203/4098 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อและจ้างเพาะชำกล้าไม้ขนาดใหญ่ โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนา จังหวัดน่าน   2019-03-22   2019-03-25
ทส 0923.203/4119 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ปี 2555) ปตท. โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 3 แปลงที่ 3 จำนวน 400 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-03-22   2019-03-25
ทส0923.602/298 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-03-25   2019-03-25
ทา 0923.609/759 ขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน)   2019-03-25   2019-03-25
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและคอมพิวเตอร์ ประจำเดือน มีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-03-21   2019-03-25
0923.011/4036 ขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   2019-03-21   2019-03-25
พิเศษ/2562 ประกาศผู้ชนะราคา สวนรุกขชาติเชตวัน   2019-03-25   2019-03-25
พิเศษ/2562 ประกาศผู้ชนะราคา สวนรุกขชาติเชตวัน   2019-03-25   2019-03-25
ทส 0923.605/438 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-03-25   2019-03-25
ทส 0923.203/3933 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ นางจิราภา เชื้อทอง   2019-03-19   2019-03-25
ทส 0923.203/4146 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการ กฟผ. 60 พรรษา (ปี 2559) อช.ขุนน่าน แปลงที่ 1 จำนวน 200 ไร่   2019-03-25   2019-03-25
ทส 0923.203/4133 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ส่วนจัดการต้นน้ำ (แพร่) ประจำเดือน เมษายน-มิถุนายน 2562   2019-03-25   2019-03-25
ทส 0923.203/4120 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบำรุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี โครงการปลูกป่าอาเซียน อช.ศรีน่าน จำนวน 5 รายการ   2019-03-22   2019-03-25
ทส 0923.203/4121 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับบำรุงรักษาสวนเดิมฯ พื้นที่ที่ 5 แปลงที่ 1   2019-03-22   2019-03-25
ทส 0923.203/4121 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับบำรุงรักษาสวนเดิมฯ พื้นที่ที่ 5 แปลงที่ 1   2019-03-22   2019-03-25
ทส 0923.203/4122 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับบำรุงรักษาสวนเดิมฯ พื้นที่ที่ 5 แปลงที่ 2   2019-03-22   2019-03-25
ทส 0923.203/4125 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับบำรุงรักษาสวนเดิมฯ พื้นที่ที่ 5 แปลงที่ 3   2019-03-22   2019-03-25
ทส 0923.203/4126 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับบำรุงรักษาสวนเดิมฯ พื้นที่ที่ 3 แปลงที่ 3   2019-03-22   2019-03-25
- ซื้อวัสดุและจ้างเหมาปลูกป่าทั่วไป โครงการฟื้นฟูฯ ระยะที่ 1 อช.นันทบุรี 1 จ.น่าน 200 ไร่   2019-03-22   2019-03-23
- ซื้อวัสดุและจ้างเหมาปลูกป่าทั่วไป โครงการฟื้นฟูฯ ระยะที่ 1 อช.นันทบุรี 2 จ.น่าน 200 ไร่   2019-03-22   2019-03-23
- ซื้อวัสดุและจ้างเหมาปลูกป่าทั่วไป โครงการฟื้นฟูฯ ระยะที่ 1 อช.ศรีน่าน จ.น่าน 200 ไร่   2019-03-22   2019-03-23
0923.203/4034 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคม งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กลุ่มงานวิชาการ (งานสำรวจฯ)   2019-03-21   2019-03-22
ทส 0923.203/3610 ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ ๒-๖ ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ และลดภาวะโลกร้อน โครงการปลูกป่าสาธิตเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ตามแนวพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ปี 2557 จำนวน ๕๐๐ ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-03-13   2019-03-21
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี โครงการภูฟ้าพัฒนา จำนวน 900 ไร่   2019-03-19   2019-03-21
ทส 0923.203/3946 ประกาศประกวดราคาซื้อและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม 2- 6ปี โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนา จำนวน 900 ไร่ (ครั้งที่ 2)   2019-03-19   2019-03-21
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำหรับบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการ กฟผ.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี 2558) อุทยานแห่งชาติดอยภูคา แปลงที่ 5 จังหวัดน่าน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-03-21   2019-03-21
ทส0923.601/468 ขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   2019-03-21   2019-03-21
ทส 0923.203/740 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ที่ 4 จังหวัดน่าน จำนวน 1,700 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-03-21   2019-03-21
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิมอายุ 2-6 ปี โครงการน้อมใจถวาย 6 ล้านกล้า ฟื้นฟูป่าอนุรักษ์เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อลดภาวะโลกร้อน อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ปี 2558 และ ปี 2559 (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9) จังหวัดน่าน เนื้อที่ 600 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-03-19   2019-03-20
0923.203/3936 การลงนามในข้อตกลงการจ้างเหมา   2019-03-19   2019-03-20
- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-03-19   2019-03-20
ทส 0923.203/3919 ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 ฉบับ ลงวันที่ มีนาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบำรุงสวนป่าหวาย อายุ 2-6 ปี โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมการปลูกหวายและไผ่ จังหวัดน่าน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 2,100 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-03-19   2019-03-20
ทส 0923.203/3923 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-03-19   2019-03-20
0923.203/3937 ขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   2019-03-19   2019-03-20
ทส 0923.203/3930 ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน เมษายนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-03-19   2019-03-20
ทส0923.203/3931 ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ประจำส่วนอุทยานแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-03-19   2019-03-20
0923.203/3862 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กลุ่มงานวิชาการ   2019-03-18   2019-03-19
0923.203/3863 ข้อตกลงจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน กลุ่มงานวิชาการ เลขที่ 397/2562   2019-03-18   2019-03-19
ทส 0923.203/3829 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างงานบำรุงป่าไม้ใช้สอย จำนวน 800 ไร่ โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-03-18   2019-03-19
ทส 0923.203/3860 ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการ กฟผ. เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ (ปี 2558) โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 3 แปลงที่ 1 จำนวน 1,000 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-03-18   2019-03-19
ทส 0923.203/3868 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการ กฟผ. เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ (ปี 2558) โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 3 แปลงที่ 2 จำนวน 1,000 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-03-18   2019-03-19
ทส 0923.203/3870 ประกาศประกวดราคาซื้อและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี กฟผ. 70 ปี (ปี 2559) อุทยานแห่งชาติขุนน่าน แปลงที่ 1 เนื้อที่ 1,000 ไร่   2019-03-18   2019-03-19
ทส 0923.203/3872 ประกาศประกวดราคาซื้อและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2- 6ปี กฟผ. 60 พรรษา (ปี2557) พื้นที่ที่ 3 1,000 ไร่   2019-03-18   2019-03-19
ทส 0923.203/3866 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 3 ปี 2558 จำนวน 1,500 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-03-18   2019-03-19
ทส 0923.203/3872 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการ กฟผ. เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ (ปี 2557) โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 3 จำนวน 1,000 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-03-18   2019-03-19
ทส 0923.610/พิเศษ ขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (อุทยานแห่งชาติขุนสถาน)   2019-03-17   2019-03-18
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าดอยผากลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-03-14   2019-03-18
0923.203/3699 ประกาศผู้ชนะราคา กลุ่มงานวิชาการ   2019-03-14   2019-03-18
0923.203/3700 ประกาศข้อตกลงจ้างเหมาฯ กลุ่มงานวิชาการ   2019-03-14   2019-03-18
0923.203/3700. ประกาศข้อตกลงจ้างเหมาฯ กลุ่มงานวิชาการ 374   2019-03-14   2019-03-18
0923.203/3700... ประกาศข้อตกลงจ้างเหมาฯ กลุ่มงานวิชาการ 375   2019-03-14   2019-03-18
0923.203/3700.... ประกาศข้อตกลงจ้างเหมาฯ กลุ่มงานวิชาการ 376   2019-03-14   2019-03-18
0923.203/3700..... ประกาศข้อตกลงจ้างเหมาฯ กลุ่มงานวิชาการ 377   2019-03-14   2019-03-18
0923.203/3700...... ประกาศข้อตกลงจ้างเหมาฯ กลุ่มงานวิชาการ 378   2019-03-14   2019-03-18
0923.203/3700....... ประกาศข้อตกลงจ้างเหมาฯ กลุ่มงานวิชาการ 379   2019-03-14   2019-03-18
0923.203/3700........ ประกาศข้อตกลงจ้างเหมาฯ กลุ่มงานวิชาการ 380   2019-03-14   2019-03-18
0923.203/3700.. ประกาศข้อตกลงจ้างเหมาฯ กลุ่มงานวิชาการ 373   2019-03-14   2019-03-18
ทส 0923.203/3702 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ ๗-๑๐ ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและส่งเสริมการปลูกหวายและไผ่ ปี ๒๕๕๖ จำนวน ๕๐๐ ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-03-14   2019-03-18
ทส 0923.203/3746 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ ๗-๑๐ ปี โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา (ปี ๒๕๕๖) กฟผ. โครงการปลูกป่าสาธิตเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ตามแนวพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จำนวน ๑,๐๐๐ ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-03-15   2019-03-18
ทส 0923.203/3745 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ ๗-๑๐ ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน โครงการปลูกป่าสาธิตเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ตามแนวพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ปี ๒๕๕๖ จำนวน ๑,๐๐๐ ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-03-15   2019-03-18
ทา 0910.606/363 ขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (อุทยานแห่งชาติขุนน่าน)   2019-03-15   2019-03-15
ทส0923.203/3718 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ2-6ปี โครงการปลูกป่า กฟผ. และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ (ปี2559)อุทยานแห่งชาติดอยภูคา แปลง3 จังหวัดน่าน 500 ไร่   2019-03-14   2019-03-15
ทส 0923.203/3717 ประกาศประกวดราคาซื้อและจ้าง 7-10 ปี โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อเพิ่มพืชอาหารสัตว์ป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลำน้ำน่านฝั่งขวา จำนวน 1,400 ไร่   2019-03-14   2019-03-15
ทส 0923.203/3725 ประกาศประกวดซื้อและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนา จำนวน 900 ไร่   2019-03-14   2019-03-15
ทส 0923.203/3727 ประกาศประกวดราคาซื้อและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี พื้นที่ที่ 9 500 ไร่   2019-03-14   2019-03-15
ทส 0923.203/3729 ประกาศประกวดราคาซื้อและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี โครงการปลูกป่า กฟผ. 70 ปี (ปี2559) อุทยานแห่งชาติขุนน่าน แปลงที่ 2 1,200 ไร่   2019-03-14   2019-03-15
711/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซื้ัอวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ ๒-๖ ปี โครงการ กฟผ.เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี ๒๕๕๘) อุทยานแห่งชาติขุนน่าน จังหวัดน่าน แปลงที่ ๕ เนื้อที่ ๗๐๐ ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-03-15   2019-03-15
ทส 0923.203/3710 ประกาศประกวดราคาซื้อและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิมอายุ 2-6 ปี โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน พื้นที่ที่ 3 จำนวน 1,550 ไร่   2019-03-14   2019-03-15
ทส 0923.203/3731 ประกาศประกวดราคาซื้อและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี โครงการ กฟผ.60 พรรษา (ปี2558) พื้นที่ที่ 9 เนื้อที่ 700 ไร่   2019-03-14   2019-03-15
ทส 0923.203/3733 ประกาศประกวดราคาซื้อและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี โครงการ กฟผ. 60 พรรษา (ปี 2558) พื้นที่ที่ 6 1,000 ไร่   2019-03-14   2019-03-15
ทส 0923.203/3709 ร่างประกาศซื้อและจ้างปลูกป่าทั่วไป โครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์(ลุ่มน้ำ)ระยะที่ 1 อุทยานแห่งชาติศรีน่าน เนื้อที่ 200 ไร่   2019-03-14   2019-03-15
694/2562 ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างปลูกป่าทั่วไป โครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ลุ่มน้ำ) ระยะที่ 1 อุทยานแห่งชาตินันทบุรี (2) เนื้อที่ 200 ไร่   2019-03-13   2019-03-15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-03-13   2019-03-14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการ Leased Line Internet 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-03-13   2019-03-14
0923.203/3622 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-03-13   2019-03-14
ทส 0923.203/3625 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ ๒-๖ ปี โครงการ ปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ ๔ ปี ๒๕๕๘ จังหวัดน่าน เนื้อที่ ๕๐๐ ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-03-13   2019-03-14
ทา 0910.46/519 ขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   2019-03-13   2019-03-14
524/2562 ข้อตกลงจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการปลูกป่า กฟผ. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ (ปี 2559) อุทยานแห่งชาติดอยภูคา แปลงที่ 7 จำนวน 400 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-02-20   2019-03-13
ทส 0923.203/585 ข้อตกลงรับจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ปี 2555) สป. พน. โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 4 จำนวน 100 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-02-27   2019-03-13
ทส 0923.203/584 ข้อตกลงจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ปี 2555) กฟผ. โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 4 จำนวน 1,000 ไร่ วิธีเฉพาะเจาะจง   2019-02-27   2019-03-13
ทส 0923.203/582 ข้อตกลงจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ปี 2556) กฟผ. โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 6 จำนวน 1,000 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-02-27   2019-03-13
ทส 0923.203/580 ข้อตกลงจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ปี 2556) กฟผ. โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 4 จำนวน 1,000 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-02-27   2019-03-13
ทส 0923.203/3610 ประกวดราคาซื้อและจ้าง ปลูกป่าฟื้นฟูโครงสร้างระบบนิเวศต้นน้ำ พื้นที่ที่ 3 จังหวัดน่าน 350 ไร่   2019-03-13   2019-03-13
ทส 0923.203/3575 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาสวนเดิม 7-10 ปี สวนป่าน้ำลี-น้ำน่าน จังหวัดแพร่   2019-03-12   2019-03-12
ทส 0923.203/3156 ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อและจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิมอายุ ๒-๖ ปี โครงการปลูกป่า กฟผ. ๗๐ ปี (ปี ๒๕๕๙) อุทยานแห่งชาติขุ่นน่าน แปลงที่ ๑ เนื้อที่ ๑,๐๐๐ ไร่   2019-02-28   2019-03-12
ทส 0923.203/3547 ร่างประกาศซื้อและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี โครงการ กฟผ. 60 พรรษา (ปี2558) พื้นที่ที่ 3 แปลงที่ 2 1,000 ไร่   2019-03-08   2019-03-11
ทส 0923.203/3550 ร่างประกาศซื้อและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี โครงการ กฟผ. 60 พรรษา (ปี2558) พื้นที่ที่ 3 แปลงที่ 1 1,000 ไร่   2019-03-08   2019-03-11
ทส 0923.203/3545 ร่างประกาศซื้อและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี โครงการ กฟผ. 60 พรรษา (ปี2557) พื้นที่ที่ 3 1,000 ไร่   2019-03-08   2019-03-11
ทส 0923.203/3543 ร่างประกาศซื้อและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ (ปี2558) พื้นที่ที่ 3 1,500 ไร่   2019-03-08   2019-03-11
673/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารทีทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1หลัง หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำดอยกาด จังหวัดน่าน โดยวิธีคัดเลือก   2019-03-08   2019-03-11
ทส 0923.203/3539 ประกวดราคาซื้อและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม 7-10ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ พื้นที่ที่ 3 ปี 2556 2,000 ไร่   2019-03-08   2019-03-11
ทส 0923.203/3456 ประกาศเผยแพร่สำเนาข้อตกลงจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิมอายุ ๒-๖ ปี โครงการปลูกป่า กฟผ. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ๗๐ ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ (ปี ๒๕๕๙) อุทยานแห่งชาติขุนน่าน แปลงที่ ๓-๑ เนื้อที่ ๓๐๐ ไร่   2019-03-07   2019-03-11
ทส 0923.203/3484 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับบำรุงรักษาสวนเดิม 7-10 ปี โครงการ ปตท.สผ. อุทยานแ่หงชาติดอยภูคา แปลง 2 (ปี2556) 400 ไร่   2019-03-07   2019-03-08
ทส 0923.203/3485 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับบำรุงรักษาสวนเดิม 7-10 ปี โครงการ ปตท.สผ. อุทยานแ่หงชาติดอยภูคา แปลง 5 (ปี2556) 400 ไร่   2019-03-07   2019-03-08
ทส 0923.203/3486 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับบำรุงรักษาสวนเดิม 7-10 ปี โครงการ ปตท.สผ. อุทยานแ่หงชาติดอยภูคา แปลง 1 (ปี2556) 400 ไร่   2019-03-07   2019-03-08
ทส 0923.203/3506 ประกาศประกวดราคาซื้อและจ้างเพาะชำกล้าไม้ขนาดใหญ่ โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนา จังหวัดน่าน   2019-03-08   2019-03-08
ทส 0923.203/3423 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อและจ้างบำรุงป่าไม้ใช้สอย 800 ไร่ โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน พื้นที่ที่ 3   2019-03-06   2019-03-07
ทส 0923.203/3430 ประกาศประกวดราคาซื้อและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการปลูกป่า กฟผ. 70 ปี (ปี2559) อุทานแห่งชาติดอยภูคา แปลง 6 500 ไร่   2019-03-06   2019-03-07
ทส 0923.203/3428 ประกาศประกวดราคาซื้อและจ้าง บำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ พื้นที่ที่ 4 ปี 2556 2,000 ไร่   2019-03-06   2019-03-07
- ร่าง ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าดอยภูคา เรื่อง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-03-01   2019-03-07
668/2562 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิมอายุ 2-6 ปี โครงการ กฟผ.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี 2557) โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 4 จังหวัดน่าน เนื้อที่ 1000 ไร่   2019-03-07   2019-03-07
654/2562 ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ที่ 3 จังหวัดน่าน   2019-03-06   2019-03-07
ทส 0923.203/3299 ประกาศประกวดราคาซื้อและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม 7-10ปี โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์ 80 พรรษา (ปี 2555) ปตท. พื้นที่ที่ 4 แปลงที่ 1 จำนวน 1,600 ไร่   2019-03-05   2019-03-06
ทส 0923.203/3336 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการ กฟผ.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา (ปี2559) อุทยานแห่งชาติดอยภูคา แปลงที่ 3 จังหวัดน่าน   2019-03-05   2019-03-06
ทส 0923.203/3337 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการ กฟผ.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา (ปี2559) อุทยานแห่งชาติดอยภูคา แปลงที่ 4 จังหวัดน่าน   2019-03-05   2019-03-06
ทส 0923.203/3338 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการ กฟผ.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา (ปี2559) อุทยานแห่งชาติขุนน่าน แปลงที่ 6 จังหวัดน่าน   2019-03-05   2019-03-06
ทส 0923.203/3339 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ อุทยานแห่งชาตินันทบุรี แปลงที่ 3 จังหวัดน่าน   2019-03-05   2019-03-06
ทส 0923.203/3340 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการปลูกป่าอาเซียน เขตห้ามล่าสัตว์ป่าภูฟ้า แปลงที่ 1 จังหวัดน่าน   2019-03-05   2019-03-06
ทส 0923.203/3341 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง จังหวัดแพร่   2019-03-05   2019-03-06
ทส 0923.203/3342 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการ ปตท.สผ.ปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน แปลงที่ 6 จังหวัดแพร่   2019-03-05   2019-03-06
ทส 0923.203/3366 ประกาศประกวดราคาซื้อและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิมอายุ 2-6 ปี โครงการ กฟผ. 60 พรรษา (ปี2558) พื้นที่ที่ 4 แปลง 1 เนื้อที่ 1,000 ไร่   2019-03-05   2019-03-06
ทส 0923.203/3364 ประกวดราคาซื้อและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ พื้นที่ที่ 4 ปี 2557 จำนวน 2,000 ไร่   2019-03-05   2019-03-06
ทส 0923.203/3370 ประกวดราคาซื้อและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม 7-10 ปี โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์ 80 พรรษา (ปี2555) กฟผ. พื้นที่ที่ 6 2,000 ไร่   2019-03-05   2019-03-06
ทส 0923.203/3368 ประกาศประกวดราคา ซื้อวะสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม 2-6ปี โครงการ กฟผ.60 พรรษา พื้นที่ที่ 4 แปลงที่ 1 เนื้อที่ 1,000 ไร่   2019-03-05   2019-03-06
ทส 0923.203/3363 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงสวนป่า 2-6 ปี กฟผ. 60พรรษา (ปี2559) อุทยานแห่งชาติขุนน่าน แปลงที่ 1 จำนวน 200 ไร่   2019-03-05   2019-03-06
ทส 0923.203/3371 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบำรุงรักษาสวนเดิม 7-10 ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ พื้นที่ี่ที่ 4 ปี2556 เนื้อที่ 1,000 ไร่   2019-03-05   2019-03-06
645/2562 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 บำรุง 7-10 ค.ฟื้นฟูสภาพป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่าลำน้ำน่านฝั่งขวา   2019-03-04   2019-03-06
643/2562 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิมอายุ 2-6 ปี โครงการภูฟ้าพัฒนา จังหวัดน่าน   2019-03-06   2019-03-06
649/2562 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบำรุงป่าไม้ใช้สอย จำนวน 650 ไร่ โครงการพัฒนาบ้านกอก-บ้านจูนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดน่าน   2019-03-06   2019-03-06
ทส 0923.203/3356 ประกาศเผยแพร่สำเนาข้อตกลงจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการปลูกป่า กฟผ. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ (ปี 2559) อุทยานแห่งชาติขุนน่าน แปลงที่ 3-2 จำนวน 200 ไร่   2019-03-05   2019-03-06
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซื้อวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ ๒-๖ ปี โครงการปลูกป่า กฟผ.เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเถลิงถวัลยราชสมบัติ ๗๐ ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ (ปี ๒๕๕๙) อุทยานแห่งชาติดอยภูคา แปลงที่ ๒ จ้งหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-03-04   2019-03-05
ทส 0923.203/3224 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างอุทยานแห่งขุนสถาน จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ครั้งที่ 2   2019-03-04   2019-03-05
ทส 0923.203/3232 ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-03-04   2019-03-05
ทส 0923.203/3233 ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-03-04   2019-03-05
ทส 0923.203/3262 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อและจ้างปลูกป่าทั่วไป โครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่า ระยะที่ 1 อุทยานแห่งชาตินันทบุรี (2) 200 ไร่   2019-03-05   2019-03-05
ทส 0923.203/3261 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อและจ้างปลูกป่าทั่วไป โครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่า ระยะที่ 1 อุทยานแห่งชาตินันทบุรี (1) 200 ไร่   2019-03-05   2019-03-05
ทส 0923.203/3260 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อและจ้างปลูกป่าทั่วไป โครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่า ระยะที่ 1 อุทยานแห่งชาติศรีน่าน 200 ไร่   2019-03-05   2019-03-05
620/2562 ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการปลูกป่า กฟผ. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ (ปี 2559) อุทยานแห่งชาติดอยภูคา แปลงที่ 1 จำนวน 900 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-03-04   2019-03-05
ทส 0923.203/621 ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการ กฟผ.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี 2558) โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 7 จำนวน 1,000 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-03-04   2019-03-05
ทส 0923.203/3302 ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ ๒-๖ ปี โครงการ กฟผ.เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี ๒๕๕๗) โครงการปลูกป่าสาธิตเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ตามแนวพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จำนวน ๑,๐๐๐ ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-03-05   2019-03-05
ทส 0923.203/640 ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการปลูกป่า กฟผ. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ (ปี 2559) อุทยานแห่งชาติดอยภูคา แปลงที่ 5 จำนวน 1,100 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-03-05   2019-03-05
ทส 0923.203/637 ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการ กฟผ. เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี 2557) โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 6 จำนวน 1,000 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-03-05   2019-03-05
ทส 0923.203/632 ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 6 ปี 2557 จำนวน 1,000 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-03-05   2019-03-05
ทส 09230203/639 ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ราชบุรี โฮลดิ้ง) จำนวน 1,000 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-03-05   2019-03-05
ทส 0923.203/3200 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประำเดือนมีนคม ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า   2019-03-04   2019-03-04
ทส 0923.203/3103 ประกวดราคาซื้อและจ้างบำรุงป่าไม้ใช้สอย จำนวน 750 ไร่ โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านสะจุก-สะเกี้ยง   2019-02-28   2019-03-01
ทส 0923.203/3105 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-02-28   2019-03-01
ทส0923.203/3098 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซื้อวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ ๒-๖ ปี โครงการปลูกป่า กฟผ.เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ ๗๐ ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ (ปี ๒๕๕๙) อช.ดอยภูคา แปลงที่ ๔ เนื่อที่ ๑,๐๐๐ ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-02-28   2019-03-01
ทส 0923.203/3097 ร่างประกวดราคา ซื้อและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูและลดภาวะโลกร้อน ปี 2557 จำนวน 500 ไร่   2019-02-28   2019-03-01
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าดอยผากลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-03-01   2019-03-01
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าแม่ยม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-03-01   2019-03-01
ทส 0923.203/3146 ประกาศประกวดราคาซื้อและจ้างบำรุงป่าไม้ใช้สอย จำนวน 1,070 ไร่ โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านสบขุ่น จังหวัดน่าน   2019-02-28   2019-03-01
ทส 0923.203/3163 ร่างประกวดราคาซื้อและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี โครงการ กฟผ. 60 พรรษา (ปี 2558) โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ 9 เนื้อที่ 700 ไร่   2019-02-28   2019-03-01
- ซื้อวัสดุและจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี จำนวน 500 ไร่ โครงการกฟผ.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี2558) อุทยานแห่งชาติแม่จริม จังหวัดน่าน   2019-02-28   2019-03-01
ทส 0923.203/3156 ร่างประกวดราคาซื้อและจ้าง 2-6ปี โครงการปลูกป่า กฟผ. 70 ปี (ปี2559) อุทยานแห่งชาติขุนน่าน แปลงที่ 1 เนื้อที่ 1,000 ไร่   2019-02-28   2019-03-01
ทส 0923.203/3158 ร่างประกวดราคาซื้อและจ้าง 2-6ปี โครงการปลูกป่า กฟผ. 70 ปี (ปี2559) อุทยานแห่งชาติขุนน่าน แปลงที่ 2 เนื้อที่ 1,200 ไร่   2019-02-28   2019-03-01
ทส 0923.203/3161 ร่างประกวดราคาซื้อและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี โครงการ กฟผ. 60 พรรษา (ปี2558) พื้นที่ที่ 6 เนื้อที่ 1,000 ไร่   2019-02-28   2019-03-01
- ซื้อวัสดุและจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี จำนวน 500 ไร่ โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน อุทยานแห่งชาติแม่จริม ปี2558 จังหวัดน่าน   2019-02-28   2019-03-01
ทส 0923.203/3144 ร่างประกวดราคาซื้อและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม 7-10 ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ พื้นที่ที่ 3 ปี2556 จำนวน 2,000 ไร่   2019-02-28   2019-03-01
ทส 0923.203/3165 ร่างประกวดราคาซื้อและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน พื้นที่ที่ 9 เนื้อที่ 500 ไร่   2019-02-28   2019-03-01
ทส 0923.203/3186 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี กฟผ. 60 พรรษา (ปี2558) พื้นที่ที่ 4 แปลง 2 เนื้อที่ 1,550 ไร่   2019-03-01   2019-03-01
ทส 0904.307/123 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 2ฒข-8589 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-02-28   2019-02-28
ร่างประกวดราคา ซื้อและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี โครงการปลูกป่า กฟผ. 70 ปี (ปี2559) อุทยานแห่งชาติดอยภูคา แปลงที่ 6 จำนวน 500 ไร่   2019-02-27   2019-02-28
ร่างประกวดราคา ซื้อและจ้างปลูกป่าฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำ โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน พื้นที่ที่ 3 จังหวัดน่าน จำนวน 350 ไร่   2019-02-27   2019-02-28
579/2562 ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ที่ 4 จังหวัดน่าน จำนวน 1,700 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-02-26   2019-02-28
ทส 0923.203/3055 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-02-28   2019-02-28
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงสวนเดิม 2-6 ปี โครงการปลูกป่า กฟผ. 70 ปี (ปี 2559) แปลงที่ 3-1 เนื้อที่ 300 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-02-28   2019-02-28
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี โครงการปลูกป่า กฟผ. 70 ปี (ปี2559) อุทยานแห่งชาติขุนน่าน แปลงที่ 3-2 เนื้อที่ 200 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-02-28   2019-02-28
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน มีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-02-28   2019-02-28
ร่างประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม 2- ปี โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ราชบุรี โฮลดิ้ง) จำนวน 1,000 ไร่   2019-02-26   2019-02-27
ร่างประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟ๔ระบบนิเวศ พื้นที่ที่ 6 ปี 2557 จำนวน 1,000 ไร่   2019-02-26   2019-02-27
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช็คและซ่อมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน บธ 9729 แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-02-21   2019-02-27
ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อและจ้าง 2-6 ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ พื้นที่ที่ 4 ปี 2557 จำนวน 2,000 ไร่   2019-02-26   2019-02-27
ร่างประกาศประกวดราคา ซื้อและจ้าง 7-10 ปี โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์ 80 พรรษา (ปี2555) ปตท. พื้นที่ที่ 4 แปลงที่ 1 จำนวน 1,600 ไร่   2019-02-26   2019-02-27
ร่างประกาศประกวดราคา ซื้อและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ พื้นที่ที่ 4 ปี2556 จำนวน 2,000 ไร่   2019-02-26   2019-02-27
ร่างประกาศประกวดราคา ซื้อและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี โครงการ กฟผ. 60 พรรษา (ปี 2557) พื้นที่ที่ 4 เนื้อที่ 1,000 ไร่ จังหวัดน่าน   2019-02-26   2019-02-27
ร่างประกาศประกวดราคา ซื้อและจ้างเพาะชำกล้าไม้ขนาดใหญ่ โครงการศูนย์ภูฟ้า จังหวัดน่าน   2019-02-26   2019-02-27
ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี โครงการ กฟผ. 60 พรรษา (ปี 2558 ) อุทยานแห่งชาติขุนน่าน แปลงที่ 5 เนื้อที่ 700 ไร่   2019-02-25   2019-02-26
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าดอยผากลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน 4ท 8065 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-02-25   2019-02-26
ร่างประกวดราคาซื้อและจ้าง 2-6 ปี โครงการปลูกป่า กฟผ. อุทยานแห่งชาติดอยภูคา แปลงที่ 5 จำนวน 1,100 ไร่   2019-02-25   2019-02-26
ร่างประกวดราคาซื้อและจ้าง 2-6 ปี โครงการปลูกป่า กฟผ. อุทยานแห่งชาติดอยภูคา แปลงที่ 5 จำนวน 1,100 ไร่   2019-02-25   2019-02-26
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง บำรุงป่าไม้ใช้สอย โครงการพัฒนาบ้านกอก-บ้านจูน จังหวัดน่าน เนื้อที่ 650 ไร่   2019-02-25   2019-02-26
- ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ ๒-๖ ปี โครงการน้อมใจ ถวาย 6 ล้านกล้า ฟื้นฟูป่าอนุรักษ์เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี เพื่อลดภาวะโลกร้อน อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ปี 2558 และ ปี 2559 (การประปาส่วน ภูมิภาคเขต 9) จังหวัดน่าน เนื้อที่ 600 ไร่ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-02-25   2019-02-26
ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อและจ้าง บำรุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนา 900 ไร่ จังหวัดน่าน   2019-02-25   2019-02-26
ประกวดราคาซื้อและจ้าง บำรุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี โครงการปลูกป่า กฟผ. 70 ปี (ปี 2559) อุทยานแห่งชาติดอยภูคา แปลงที่ 3 จังหวัดน่าน เนื้อที่ 500 ไร่   2019-02-26   2019-02-26
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาสวนเดิม 7-10 โครงการปลูกป่าต้นน้ำ 80 พรรษา (ปี 2556) กฟผ. พื้นที่ที่ 3 1,000 ไร่   2019-02-26   2019-02-26
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาสวนเดิม 7-10 โครงการปลูกป่าต้นน้ำ 80 พรรษา (ปี 2555) กฟผ. พื้นที่ที่ 3 1,000 ไร่   2019-02-26   2019-02-26
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-02-26   2019-02-26
ร่างประกวดราคาซื้อและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม 7-10 ปี โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อสิริกิติ์ 80 พรรษา (ปี 2555) กฟผ. พื้นที่ที่ 6 จำนวน 2,000 ไร่   2019-02-26   2019-02-26
ร่างประกวดราคาซื้อและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี โครงการ กฟผ. 60 พรรษา (ปี 2557) พื้นที่ที่ 6 จำนวน 1,000 ไร่   2019-02-26   2019-02-26
ประกาศประกวดราคาซื้อและจ้างบำรุงสวนป่าหวาย อายุ 2-6 ปี จำนวน 2,100 ไร่   2019-02-22   2019-02-25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี โครงการ ปตท.สผ.ปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน อุทยานแห่งชาติดอยภูคา แปลงที่ 8   2019-02-22   2019-02-25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี โครงการ ปตท.สผ.ปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน อุทยานแห่งชาติดอยภูคา แปลงที่ 6   2019-02-22   2019-02-25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี โครงการ กฟผ. อุทยานแห่งชาติดอยภูคา แปลงที่ 10   2019-02-22   2019-02-25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี โครงการ กฟผ. อุทยานแห่งชาติดอยภูคา แปลงที่ 4   2019-02-22   2019-02-25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี โครงการ กฟผ. อุทยานแห่งชาติดอยภูคา แปลงที่ 11   2019-02-22   2019-02-25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาสวนเดิม 7-10 ปี โครงการ 9 ล้านกล้า 80 พรรษา มหามงคล อุทยานแห่งชาติดอยภูคา เนื้อที่ 500 ไร่   2019-02-22   2019-02-25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ เขตห้ามล่าสัตว์ป่า จำนวน ๙ รายการ ของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าช้างผาด่าน จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-02-22   2019-02-25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ เขตห้ามล่าสัตว์ป่า จำนวน ๙ รายการ ของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าช้างผาด่าน จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-02-22   2019-02-25
ประกาศประกวดราคา ซื้อและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟู พื้นที่ที่ 4 ปี 2558 จังหวัดน่าน เนื้อที่ 500 ไร่   2019-02-22   2019-02-25
ร่างประกาศประกวดราคา ซื้อและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี โครงการ กฟผ. พื้นที่ที่ 4 แปลงที่ 1 จังหวัดน่าน เนื้อที่ 1,000 ไร่   2019-02-22   2019-02-25
ประกาศเผยแพร่ ซื้อและจ้าง บำรุงสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน พื้นที่ที่ 3 จังหวัดน่าน 1,550 ไร่   2019-02-22   2019-02-25
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานบำรุงป่าไม้ใช้สอย จำนวน 1,070 ไร่ โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง บ้านสบขุ่น   2019-02-22   2019-02-25
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างบำรุงป่าไม้ใช้สอย จำนวน 800 ไร่ พื้นที่ที่ 3 โครงการพัฒนาเพื่อความมั่งคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ   2019-02-22   2019-02-25
ร่างประกวดราคาซื้อและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี โครงการ กฟผ. 60 พรรษา (ปี 2558) โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 7 1,000ไร่   2019-02-22   2019-02-25
ร่างประกวดราคาซื้อและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี โครงการ กฟผ. 70ปี (ปี 2559) อุทยานแห่งชาติดอยภูคา แปลงที่ 1 900 ไร่   2019-02-22   2019-02-25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม โครงการเครือข่ายเรดด์พลัส ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-02-22   2019-02-25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างรถยนต์(รถตู้) ขนส่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมเครือข่ายเรดด์พลัส ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-02-22   2019-02-25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-02-22   2019-02-25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-02-22   2019-02-25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุดับไฟป่า จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-02-22   2019-02-25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ อุทยานแห่งชาตินันทบุรี (ปี 2558) จังหวัดน่าน เนื้อที่ 330 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-02-22   2019-02-25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ อุทยานแห่งชาตินันทบุรี (ปี 2557) จังหวัดน่าน เนื้อที่ 300 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-02-22   2019-02-25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิม 7-10 ปี อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน เนื้อที่ 300 ไร่   2019-02-21   2019-02-22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิม 7-10 ปี อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน เนื้อที่ 200 ไร่   2019-02-21   2019-02-22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี อุทยานแห่งชาตินันทบุรี แปลง 4 เนื้อที่ 200 ไร่   2019-02-21   2019-02-22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี อุทยานแห่งชาตินันทบุรี แปลง 2 เนื้อที่ 200 ไร่   2019-02-21   2019-02-22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิม 7-10 ปี พื้นที่ที่ 6 เนื้อที่ 1,000 ไร่   2019-02-21   2019-02-22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิม 7-10 ปี อุทยานแห่งชาติศรีน่าน เนื้อที่ 500 ไร่   2019-02-21   2019-02-22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาสวนเดิม 7-10 ปี อุทยานแห่งชาติขุนน่าน เนื้อที่ 500 ไร่   2019-02-21   2019-02-22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี อุทยานแห่งชาติขุนน่าน แปลงที่ 3 เนื้อที่ 200 ไร่   2019-02-21   2019-02-22
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างอุทยานแห่งชาติขุนสถาน จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2   2019-02-21   2019-02-22
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างอุทยานแห่งชาติขุนสถาน จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-02-21   2019-02-22
ร่าง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างอุทยานแห่งชาติขุนสถาน จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2   2019-02-21   2019-02-22
ทส 0923.203/2728 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิมอายุ ๒-๖ ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง พื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ ๙ เนื้อที่ ๕๐๐ ไร่   2019-02-21   2019-02-22
ทส 0923.203/2726 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิมอายุ ๒-๖ ปี โครงการปลูกป่า กฟผ. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ๗๐ ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ (ปี ๒๕๕๙) อุทยานแห่งชาติขุ่นน่าน แปลงที่ ๒ เนื้อที่ ๑,๒๐๐ ไร่   2019-02-21   2019-02-22
ทส 0923.203/2730 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิมอายุ ๒-๖ ปี โครงการปลูกป่า กฟผ. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ๗๐ ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ (ปี ๒๕๕๙) อุทยานแห่งชาติขุ่นน่าน แปลงที่ ๑ เนื้อที่ ๑,๐๐๐ ไร่   2019-02-21   2019-02-22
ทส 0923.203/2725 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิมอายุ ๒-๖ ปี โครงการ กฟผ.เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี ๒๕๕๘) โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ ๙ เนื้อที่ ๗๐๐ ไร่   2019-02-21   2019-02-22
ทส 0923.203/2729 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิมอายุ ๒-๖ ปี โครงการ กฟผ. เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี ๒๕๕๘) โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ ๖ เนื้อที่ ๑,๐๐๐ ไร่   2019-02-21   2019-02-22
ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม 2-6ปี โครงการ กฟผ. 60 พรรษา 1,000 ไร่   2019-02-20   2019-02-21
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อและจ้างบำรุงป่าไม้ใช้สอย 750 ไร่ บ้านสะจุก-สะเกี้ยง   2019-02-20   2019-02-21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิม 2- 6 ปี แปลง 4 จำนวน 200 ไร่   2019-02-21   2019-02-21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิม 2- 6 ปี แปลง 3 จำนวน 200 ไร่   2019-02-21   2019-02-21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิม 2- 6 ปี แปลง 2 จำนวน 200 ไร่   2019-02-21   2019-02-21
ประกาศประกวดราคาซื้อและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี พื้นที่ที่ 4 จ.น่าน จำนวน 1,700 ไร่   2019-02-18   2019-02-20
ประกาศเผยแพร่ ซื้อและจ้างบำรุงสวนเดิม 2-6ปี กฟผ. 60 พรรษา ปี2558 อุทยานแห่งชาติแม่จริม 500 ไร่   2019-02-18   2019-02-20
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟู ปี2558 เนื้อที่ 500 ไร่   2019-02-18   2019-02-20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาสวนเดิม 7-10 ปี 500 ไร่   2019-02-18   2019-02-20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาสวนเดิม 7-10 ปี 1,000 ไร่   2019-02-20   2019-02-20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาสวนเดิม 7-10 ปี 80 พรรษา 1,000 ไร่   2019-02-20   2019-02-20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาสวนเดิม 7-10 ปี พื้นที่ที่4 1,000ไร่   2019-02-20   2019-02-20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาสวนเดิม 7-10 ปี พื้นที่ที่ 4 แปลง2 400 ไร่   2019-02-20   2019-02-20
348/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ปี 2556) กฟผ. โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 6 จำนวน 1,000 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-02-15   2019-02-19
349/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการปลูกป่า กฟผ. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ (ปี 2559) อุทยานแห่งชาติดอยภูคา แปลงที่ 7 จำนวน 400 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-02-15   2019-02-19
346/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ปี 2555) กฟผ. โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 4 จำนวน 1,000 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-02-15   2019-02-19
347/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ปี 2555) สป. พน. โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 4 จำนวน 100 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-02-15   2019-02-19
ทส 0923.203/2334 ข้อตกลงจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิมฯ โครงการป่าต้นน้ำเขื่อศิริกิติ์ฯ พื้นที่ที่ 3 แปลงที่ 3 จังหวัดน่าน   2019-02-12   2019-02-18
511/2562 ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา บำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการปลูกป่าฟื้นฟูฯ พื้นที่ที่ 6 (ปี 2558) จังหวัดน่าน   2019-02-15   2019-02-18
512/2562 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเพาชำกล้าไม้ขนาดใหญ่ โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนา จังหวัดน่าน   2019-02-15   2019-02-18
510/2562 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้างอาคารที่ทำการหน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำดอยกาด จังหวัดน่าน   2019-02-15   2019-02-18
ทส 0923.203/2297 ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ ๒-๖ ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน โครงการปลูกป่าสาธิตเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ตามแนวพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ปี ๒๕๕๗ จำนวน ๕๐๐ ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-02-18   2019-02-15
ทส 0923.203/2284 ข้อตกลงจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิมฯ ภูพยัคฆ์ แปลงที่ 1 จังหวัดน่าน   2019-02-12   2019-02-14
ทส 0923.203/2286 ข้อตกลงจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิมฯ ภูพยัคฆ์ แปลงที่ 2 จังหวัดน่าน   2019-02-12   2019-02-14
ทส 0923.203/2280 ข้อตกลงจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิมฯ โครงการพัฒนาเพื่อความั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 5 แปลงที่ 1 จังหวัดน่าน   2019-02-12   2019-02-14
ทส 0923.203/2282 ข้อตกลงจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิมฯ โครงการพัฒนาเพื่อความั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 5 แปลงที่ 2 จังหวัดน่าน   2019-02-12   2019-02-14
ทส 0923.203/2332 ข้อตกลงจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิมฯ โครงการพัฒนาเพื่อความั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 5 แปลงที่ 3 จังหวัดน่าน   2019-02-12   2019-02-14
ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม 2-6ปี โครงการปลูกป่า กฟผ. แปลง 3 เนื้อที่ 500 ไร่   2019-02-13   2019-02-14
ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม 2-6ปี โครงการน้อมใจถวาย 6 ล้านกล้า อุทยานแห่งชาติดอยภูคา เนื้อที่ 600 ไร่   2019-02-13   2019-02-14
496/2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนา จังหวัดน่าน   2019-02-13   2019-02-14
511/2562 ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการ กฟผ. เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี 2558) อุทยานแห่งชาติขุนน่าน แปลงที่ 5 จังหวัดน่าน เนื้อที่ 700 ไร่   2019-02-14   2019-02-14
483/2562 ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาบำรุงสวนเดิมอายุ 2-6 ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อนฯ พื้นที่ที่ 4 ปี 2558 จังหวัดน่าน เนื้อที่ 500 ไร่   2019-02-13   2019-02-14
ประกาศเผยแพร่ ซื้อและจ้างบำรุงสวนเดิม 2-6 ปี กฟผ. 60 พรรษา ปี 2558 อุทยานแห่งชาติขุนน่าน แปลงที่ 5 700 ไร่   2019-02-12   2019-02-13
ประกาศเผยแพร่ ซื้อและจ้าง บำรุงสวนเดิม 2-6 ปี พื้นที่ที่ 6 ปี 2558 จ.น่าน 500 ไร่   2019-02-12   2019-02-13
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ฝึกอบรม) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-02-12   2019-02-13
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม (ฝึกอบรม) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-02-12   2019-02-13
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเหมาบริการเครื่องเสียงสำหรับจัดฝึกอบรม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-02-12   2019-02-13
480/2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการปลูกป่า กฟผ. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ (ปี 2559) อุทยานแห่งชาติดอยภูคา แปลงที่ 6 จำนวน 500 ไร่   2019-02-12   2019-02-13
477/2562 ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบำรุงสวนป่าหวาย อายุ 2-6 ปี   2019-02-12   2019-02-13
- ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-02-07   2019-02-12
ทส 0923.203/2210 ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-02-11   2019-02-12
ทส 0923.203/2142 ประกาศเผยแพร่แผน การจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการ กฟผ. เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี 2557) โครงการปลูกป่าสาธิตเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ตามแนวพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จำนวน 1,000 ไร่   2019-02-07   2019-02-12
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าดอยภูคา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา จ้างทำสื่อโฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-02-06   2019-02-11
ทส 0923.203/2179 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 3 ปี 2557 จำนวน 2,700 ไร่   2019-02-08   2019-02-11
ทส 0923.203/2180 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 3 ปี 2558 จำนวน 1,500 ไร่   2019-02-08   2019-02-11
ทส 0923.203/2181 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการ กฟผ. เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี 2557) โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 3 จำนวน 1,000 ไร่   2019-02-08   2019-02-11
ทส 0923.203/2176 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการ กฟผ. เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี 2558) โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 3 แปลงที่ 1 จำนวน 1,000 ไร่   2019-02-08   2019-02-11
ทส 0923.203/2177 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการ กฟผ. เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี 2558) โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 3 แปลงที่ 2 จำนวน 1,000 ไร่   2019-02-08   2019-02-11
ทส 0923.203/2178 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 3 ปี 2556 จำนวน 2,000 ไร่   2019-02-08   2019-02-11
411/2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการปลูกป่า กฟผ. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ (ปี 2559) อุทยานแห่งชาติดอยภูคา แปลงที่ 1 จำนวน 900 ไร่   2019-02-07   2019-02-11
410/2562 ประกาศเผยแพร่แผน การจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการ กฟผ. เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี 2558) โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 7 จำนวน 1,000 ไร่   2019-02-07   2019-02-11
416/2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ปี 2555) กฟผ. โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 6 จำนวน 2,000 ไร่   2019-02-07   2019-02-11
417/2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ราชบุรี โฮลดิ้ง) จำนวน 1,000 ไร่   2019-02-07   2019-02-11
418/2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการ กฟผ. เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี 2557) โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 6 จำนวน 1,000 ไร่   2019-02-07   2019-02-11
420/2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 6 ปี 2557 จำนวน 1,000 ไร่   2019-02-07   2019-02-11
412/2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 4 ปี 2556 จำนวน 2,000 ไร่   2019-02-07   2019-02-11
413/2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการปลูกป่า กฟผ. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ (ปี 2559) อุทยานแห่งชาติดอยภูคา แปลงที่ 5 จำนวน 1,100 ไร่   2019-02-07   2019-02-11
414/2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 4 ปี 2557 จำนวน 2,000 ไร่   2019-02-07   2019-02-11
415/2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ปี 2555) ปตท. โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 4 แปลงที่ 1 จำนวน 1,600 ไร่   2019-02-07   2019-02-11
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี โครงการปลูกป่า กฟผ. แปลงที่ 4 เนื้อที่ 1,000 ไร่   2019-02-07   2019-02-08
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี โครงการปลูกป่า กฟผ. แปลงที่ 2 เนื้อที่ 1,550 ไร่   2019-02-07   2019-02-08
ทส 0923.203/2141 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-02-07   2019-02-08
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี โครงการปลูกป่า กฟผ. แปลงที่ 2 เนื้อที่ 1,000 ไร่   2019-02-07   2019-02-08
ทส 0923.203/1933 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ปี 2555) ปตท. โครงการพัฒนาความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 5 แปลงที่ 3 จังหวัดน่าน เนื้อที่ 300 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-02-05   2019-02-08
ทส 0923.203/1934 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ปี 2555) ปตท. โครงการพัฒนาความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 5 แปลงที่ 3 จังหวัดน่าน เนื้อที่ 300 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-02-05   2019-02-08
ทส 0923.203/1935 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ปี 2555) ปตท. โครงการพัฒนาความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 5 แปลงที่ 1 จังหวัดน่าน เนื้อที่ 400 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-02-05   2019-02-08
ทส 0923.203/1936 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ปี 2555) ปตท. โครงการพัฒนาความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 5 แปลงที่ 2 จังหวัดน่าน เนื้อที่ 300 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-02-05   2019-02-08
ทส 0923.203/2130 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี ปตท.สผ.ปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ภูพยัคฆ์(แปลงที่ 1) จังหวัดน่าน เนื้อที่ 300 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-02-07   2019-02-08
ทส 0923.203/2131 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี ปตท.สผ.ปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ภูพยัคฆ์(แปลงที่ 2) จังหวัดน่าน เนื้อที่ 200 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-02-07   2019-02-08
๒๖๒/๒๕๖๒ ข้อตกลงจ้าง โครงการ กฟผ. เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี ๒๕๕๙) อุทยานแห่งชาติขุนน่าน แปลที่๑   2019-02-01   2019-02-07
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง บำรุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี พื้นที่ที่ 4 ปี 2558 เนื้อที่ 500ไร่   2019-02-06   2019-02-06
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง บำรุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี เนื้อที่ 600ไร่   2019-02-06   2019-02-06
ทส 0923.203/1932 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานบำรุงสวนป่าหวาย อายุ 2-6 ปี จำนวน 2,100 ไร่ โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมการปลูกหวายและไผ่ จังหวัดน่าน ตามพระราชดำริฯ   2019-02-05   2019-02-06