การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)
Integrity and Transparency Assessment : ITA

ตัวชี้วัดที่ 9 : การเปิดเผยข้อมูล
- ตัวชี้วัดย่อย ที่ 9.1 การประชาสัมพันธ์
(ข่าวประชาสัมพันธ์)

O7 : ข่าวประชาสัมพันธ์


- ตัวชี้วัดย่อย ที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
(การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ)

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O22 : ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี


- ตัวชี้วัดย่อย ที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
(การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต)

O29 : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O30 : ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

(การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม)

O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


ตัวชี้วัดที่ 10 : การป้องกันการทุจริต
- ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
(การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต)

O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

(การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร)

O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

(แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต)

O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี