ประกาศ:

1. ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)

2.ประกาศกรมอุทยานยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)
2.1 เจ้าหน้าที่ธุรการ
2.2 เจ้าพนักงานธุรการ
2.3 นักวิชาการป่าไม้
2.4 นิติกร
2.5 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
2.6 นักวิชาการภูมิสารสนเทศ
2.7 นักวิชาการสัตวบาล

ดาวน์โหลดแผนที่สถานที่สอบคลิ๊ก