ค่านิยมขององค์การ

ค่านิยมขององค์การคือ “ PROTECT ” หมายถึง “คุ้มครองรักษา ”

P = Participation หมายถึง ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
R = Relevance หมายถึง งานตรงภารกิจ
O = Outcome หมายถึง มุ่งเน้นผลลัพธ์จากการดําเนินงานเป็นหลัก
T = Team หมายถึง ทํางานเป็นทีม
E = Efficiency หมายถึง ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ
C = Conservation หมายถึง อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงความอุดมสมบูรณ์ สามารถใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
T = Technology หมายถึง นําวิทยาการมาใช้ในการปฏิบัติงาน