Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

     1. ศึกษาวิจัยและพัฒนาวิชาการและการจัดการ
ด้านพฤกษศาสตร์ป่าไม้และ ระบบนิเวศน์วิทยาป่าไม้และ
วิทยาการ ด้านอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
     2. สนับสนุนปะสานละส่งเสริมหน่วยงานที่ทำหน้าที่
เป็นศูนย์หรือสถานีหรือ แหล่งทดลองทางวิชาการ
ในพื้นที่รับผิดชอบ
     3. การเผยแพร่กิจกรรม การประชาสัมพันธ์และถ่ายทอด
หรือให้บริการทาง วิชาการด้านทรัพยากรป่าไม
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
     4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

     ฝ่ายบริหาร มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
     1.งานธุรการรับผิดชอบฏิบัติงานสารบรรณและธุรการของกลุ่ควบคุมทะเบียนการจ่ายเงิน
     งบประมาณและพัสดุ ให้เป็นไปตามแผน ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
     2. งานแผนงานและงบประมาณ รับผิดชอบการจัดทำแผนงาน และงบประมาณควบคุม
     ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน และปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

     ฝ่ายวิชาการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

     1. งานศึกษาวิจัยและพัฒนาวิชาการ มีหน้าที่ ศึกษา วิจัย และพัฒนาวิชาการ เพื่ออนุรักษ์
     รักษาและ ขยายพันธุ์พืช และการปรับปรุงบำรุงพันธ์เกี่ยวกับ พันธุ์พืชป่าโดยเฉพาะ
     พืชที่มีค่าหายากใกล้สูญพันธุ์ รวมถึงพันธุ์พืชถิ่นเดียวและพันธุ์พืชเฉพาะถิ่น ศึกษาวิจัยและ
     พัฒนาวิชาการด้านกีฎวิทยา
     2. งานจัดการพฤกษศาสตร์ป่าไม้ มีหน้าที่ ศึกษา วิจัย และพัฒนาวิชาการทางด้านระบบ
      นิเวศวิทยา สิ่งแวดล้อมป่าไม้ ความหลากหลาย ทางชีวภาพ การจัดการและพัฒนาป่าอนุรักษ์
     งานสำรวจทรัพยากรป่าไม้เพื่อประเมินศักยภาพ ในการจัดการทรัพยากร

     ฝ่ายเผยแพร่และบริการทางวิชาการ รับผิดชอบดังนี้
     1. งานประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ เผยแพร่ และบริการให้ความรู้ด้านป่าไม้ให้การสนับสนุน
     ส่งเสริมและบริการวิชาการที่เกี่ยวข้อง
     2. งานกิจกรรมพิเศษ มีหน้าที่รับผิดชอบงานหรือ กิจกรรมที่นอกเหนือจากแผนงานที่
     กำหนดไว้หรือ งานกิจกรรมอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายเป็นกรณีไป

     หน่วยจัดการป่าไม้ 9 หน่วย
     1. หน่วยจัดการป่าแม่ยมตะวันออก           2. หน่วยจัดการป่าแม่ยมตะวันตก - แม่แฮด
     3. หน่วยจัดการป่าแม่ต้า                        4. หน่วยจัดการป่าแม่ปุง
     5. หน่วยจัดการป่าแม่อาง                       6. หน่วยจัดการป่าแม่ป้าย-แม่สอย
     7. หน่วยจัดการป่าแม่ทรายคำ                 8. หน่วยจัดการป่าแม่ยาว
     9. หน่วยจัดการป่าแม่มอก

     สวนรุกชาติ 5 หน่วย
     1. สวนรุกชาติช่อแฮ                2. สวนรุกชาติห้วยทรายขาว           3. สวนรุกชาติห้วยโรง
     4. สวนรุกชาติแช่แห้ง              5. สวนรุกชาติหัวยน้ำอุ่น

ชีพลักษณ์ไม้ยมหิน
การศึกษาการมีส่วนร่วมของราษฎรท้องถิ่นในการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ความหลากหลายทางชีวภาพพืชอาหารป่า กรณีศึกษา อุทยานแห่งชาติ
ดอยภูคา จังหวัดน่าน
ศักยภาพของป่าชุมชนศิลาแลงต่อการพึ่งพิงของชุมชนท้องถิ่น
ตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน
การสำรวจสถานภาพและการกระจายของพืชอาหารป่า
กรณีศึกษา อุทยานแห่งชาติดอยภูคา จังหวัดน่าน
ความหลากหลายของพืชอาหารป่า : กรณีศึกษา
อุทยานแห่งชาติดอยภูคา จังหวัดน่าน
การสำรวจสถานภาพและการกระจายของพืชอาหารป่า
การศึกษาการมีส่วนร่วมของราษฎรท้องถิ่น
รายงานการศึกษาป่าชุมชนแบบดั้งเดิม
กรณีศึกษาป่าชุมชนดอนโตน ต.วังหงษ์ อ.เมือง จ.แพร่
ความหลากหลายทางชีวภาพสวนรุกขชาติห้วยทรายขาว
ความหลากหลายของอาหารป่าในอุทยานแห่งชาติดอยภูคา
การมีส่วนร่วมของราษฎรในการจัดการป่าชุมชนห้วยป้อม
บ้านศรีมูลเรือน ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่
การใช้ประโยชน์ของป่ากับเศรษฐกิจครัวเรือนของราษฎร
บ้านฝั่งหมิ่น ต.อ่ายนาไลย อ.เวียงสา จ. น่าน
การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน เพื่อการศึกษาวิจัยด้านการจัดการ
ป่าไม้ป่าโครงการแม่ต้าฝั่งขวา อ.ลอง จ.แพร่
การศึกษาเรื่องไม้จันทน์หอมเพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยืน
การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน เพื่อการศึกษาวิจัยด้านการจัดการ
ป่าไม้ป่าโครงการแม่ต้าฝั่งซ้าย อ.ลอง จ.แพร่
การสำรวจจัดวางโครงการป่าไม้ถาวร เพื่อศึกษาวิจัย
ด้านการจัดการป่าไม้ ป่าโครงการน้ำสา-แม่สาคร อ.เวียงสา จ.แพร่
การศึกษาป่าชุมชนบ้านแม่จี๊วะ หมู่ที่ 2
และหมู่ที่ 7 ตำบลแม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่
การศึกษาข้อมูลพื้นฐานการใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็ก
จากโครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกป่าในท้องที่สำนักงานป่าไม้เขตแพร่
การสำรวจจัดวางโครงการป่าไม้ถาวร เพื่อการศึกษา
วิจัยด้านการจัดการป่าไม้ ป่าโครงการแม่แปง-นาพูน-แม่จอกฝั่งซ้าย
ลักษณะประชากรและการแพร่กระจายของเต่าปูลู
ในพื้นที่ป่าบ้านนาตองและบ้านน้ำจ๊อม อ.เมือง จ.แพร่
การศึกษาผลกระทบด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
กับการจัดการป่าอนุรักษ์ในรูปแบบของอุทยานแห่งชาติ
กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาตเวียงโกศัย อ.วังชิ้น จ.แพร่

การสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ
สวนรุกขชาติช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่

รายงานการศึกษาเพื่อพัฒนาป่าชุมชน กรณีศึกษา
ป่าชุมชนบ้านแม่ลัว ต.ป่าแดง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
  >>> ดูย้อนหลัง
 
 


 
 
 
 

Free Hit Counters
Web Counter

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)
Date
19 april 2012